శ్రీ దుర్గాష్టకం – Sri Durga Ashtakam

కాత్యాయని మహామాయే ఖడ్గబాణధనుర్ధరే |
ఖడ్గధారిణి చండి శ్రీ దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 1 ||

వసుదేవసుతే కాళి వాసుదేవసహోదరి |
వసుంధరశ్రియే నందే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 2 ||

యోగనిద్రే మహానిద్రే యోగమాయే మహేశ్వరి |
యోగసిద్ధికరీ శుద్ధే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 3 ||

శంఖచక్రగదాపాణే శార్ఙ్గజ్యాయతబాహవే |
పీతాంబరధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 4 ||

ఋగ్యజుః సామాథర్వాణశ్చతుః సామంతలోకిని |
బ్రహ్మస్వరూపిణి బ్రాహ్మి దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 5 ||

వృష్ణీనాం కులసంభూతే విష్ణునాథసహోదరి |
వృష్ణిరూపధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 6 ||

సర్వజ్ఞే సర్వగే శర్వే సర్వేశే సర్వసాక్షిణి |
సర్వామృతజటాభారే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 7 ||

అష్టబాహు మహాసత్త్వే అష్టమీ నవమీ ప్రియే |
అట్టహాసప్రియే భద్రే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 8 ||

దుర్గాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తితో యః పఠేన్నరః |
సర్వకామమవాప్నోతి దుర్గాలోకం గచ్ఛతి || 9 ||

ఇతి శ్రీ దుర్గాష్టకమ్ సంపూర్ణం |