శ్రీ దుర్గా ఆర్యా స్తవం – Sri Durga Arya Stavam

వైశంపాయన ఉవాచ |


ఆర్యాస్తవం ప్రవక్ష్యామి యథోక్తమృషిభిః పురా |
నారాయణీం నమస్యామి దేవీం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || 1 ||

త్వం హి సిద్ధిర్ధృతిః కీర్తిః శ్రీర్విద్యా సన్నతిర్మతిః |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా కాలరాత్రిస్తథైవ || 2 ||

ఆర్యా కాత్యాయనీ దేవీ కౌశికీ బ్రహ్మచారిణీ |
జననీ సిద్ధసేనస్య ఉగ్రచారీ మహాబలా || 3 ||

జయా విజయా చైవ పుష్టిస్తుష్టిః క్షమా దయా |
జ్యేష్ఠా యమస్య భగినీ నీలకౌశేయవాసినీ || 4 ||

బహురూపా విరూపా అనేకవిధిచారిణీ |
విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానాం పరిరక్షిణీ || 5 ||

పర్వతాగ్రేషు ఘోరేషు నదీషు గుహాసు |
వాసస్తే మహాదేవి వనేషూపవనేషు || 6 ||

శబరైర్బర్బరైశ్చైవ పులిందైశ్చ సుపూజితా |
మయూరపిచ్ఛధ్వజినీ లోకాన్ క్రమసి సర్వశః || 7 ||

కుకుటైశ్ఛాగలైర్మేషైః సింహైర్వ్యాఘ్రైః సమాకులా |
ఘంటానినాదబహులా వింధ్యవాసిన్యభిశ్రుతా || 8 ||

త్రిశూలీ పట్టిశధరా సూర్యచంద్రపతాకినీ |
నవమీ కృష్ణపక్షస్య శుక్లస్యైకాదశీ తథా || 9 ||

భగినీ బలదేవస్య రజనీ కలహప్రియా |
ఆవాసః సర్వభూతానాం నిష్ఠా పరమా గతిః || 10 ||

నందగోపసుతా చైవ దేవానాం విజయావహా |
చీరవాసాః సువాసాశ్చ రౌద్రీ సంధ్యాచరీ నిశా || 11 ||

ప్రకీర్ణకేశీ మృత్యుశ్చ సురామాంసబలిప్రియా |
లక్ష్మీరలక్ష్మీరూపేణ దానవానాం వధాయ || 12 ||

సావిత్రీ చాపి దేవానాం మాతా మంత్రగణస్య |
కన్యానాం బ్రహ్మచర్యా త్వం సౌభాగ్యం ప్రమదాసు || 13 ||

అంతర్వేదీ యజ్ఞానామృత్విజాం చైవ దక్షిణా |
కర్షకాణాం సీతేతి భూతానాం ధరణీతి || 14 ||

సిద్ధిః సాంయాత్రికాణాం తు వేలా త్వం సాగరస్య || |
యక్షాణాం ప్రథమా యక్షీ నాగానాం సురసేతి || 15 ||

బ్రహ్మవాదిన్యథో దీక్షా శోభా పరమా తథా |
జ్యోతిషాం త్వం ప్రభా దేవి నక్షత్రాణాం రోహిణీ || 16 ||

రాజద్వారేషు తీర్థేషు నదీనాం సంగమేషు |
పూర్ణా పూర్ణిమా చంద్రే కృత్తివాసా ఇతి స్మృతా || 17 ||

సరస్వతీ వాల్మీకే స్మృతిర్ద్వైపాయనే తథా |
ఋషీణాం ధర్మబుద్ధిస్తు దేవానాం మానసీ తథా || 18 ||

సురా దేవీ తు భూతేషు స్తూయసే త్వం స్వకర్మభిః |
ఇంద్రస్య చారుదృష్టిస్త్వం సహస్రనయనేతి || 19 ||

తాపసానాం దేవీ త్వమరణీ చాగ్నిహోత్రిణామ్ |
క్షుధా సర్వభూతానాం తృప్తిస్త్వం దైవతేషు || 20 ||

స్వాహా తృప్తిర్ధృతిర్మేధా వసూనాం త్వం వసూమతీ |
ఆశా త్వం మానుషాణాం పుష్టిశ్చ కృతకర్మణామ్ || 21 ||

దిశశ్చ విదిశశ్చైవ తథా హ్యగ్నిశిఖా ప్రభా |
శకునీ పూతనా త్వం రేవతీ సుదారుణా || 22 ||

నిద్రాపి సర్వభూతానాం మోహినీ క్షత్రియా తథా |
విద్యానాం బ్రహ్మవిద్యా త్వమోంకారోఽథ వషట్ తథా || 23 ||

నారీణాం పార్వతీం త్వాం పౌరాణీమృషయో విదుః |
అరుంధతీ సాధ్వీనాం ప్రజాపతివచో యథా || 24 ||

పర్యాయనామభిర్దివ్యైరింద్రాణీ చేతి విశ్రుతా |
త్వయా వ్యాప్తమిదం సర్వం జగత్ స్థావరజంగమమ్ || 25 ||

సంగ్రామేషు సర్వేషు అగ్నిప్రజ్వలితేషు |
నదీతీరేషు చౌరేషు కాంతారేషు భయేషు || 26 ||

ప్రవాసే రాజబంధే శత్రూణాం ప్రమర్దనే |
ప్రయాణాద్యేషు సర్వేషు త్వం హి రక్షా సంశయః || 27 ||

త్వయి మే హదయం దేవి త్వయి చిత్తం మనస్త్వయి |
రక్ష మాం సర్వపాపేభ్యః ప్రసాదం కర్తుమర్హసి || 28 ||

ఇమం యః సుస్తవం దివ్యమితి వ్యాసప్రకల్పితమ్ |
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ శుచిః ప్రయతమానసః || 29 ||

త్రిభిర్మాసైః కాంక్షితం ఫలం వై సంప్రయచ్ఛసి |
షడ్భిర్మాసైర్వరిష్ఠం తు వరమేకం ప్రయచ్ఛసి || 30 ||

అర్చితా తు త్రిభిర్మాసైర్దివ్యం చక్షుః ప్రయచ్ఛసి |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం తు యథాకామం ప్రయచ్ఛసి || 31 ||

సత్యం బ్రహ్మ దివ్యం ద్వైపాయనవచో యథా |
నృణాం బంధం వధం ఘోరం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ || 32 ||

వ్యాధిమృత్యుభయం చైవ పూజితా శమయిష్యసి |
భవిష్యసి మహాభాగే వరదా కామరూపిణీ || 33 ||

మోహయిత్వా తం కంసమేకా త్వం భోక్ష్యసే జగత్ |
అహమప్యాత్మనో వృత్తిం విధాస్యే గోషు గోపవత్ || 34 ||

స్వవృద్ధ్యర్థమహం చైవ కరిష్యే కంసగోపతామ్ |
ఏవం తాం సమాదిశ్య గతోంతర్ధానమీశ్వరః || 35 ||

సా చాపి తం నమస్కృత్య తథాస్త్వితి నిశ్చితా |
యశ్చైతత్పఠతే స్తోత్రం శృణుయాద్వాప్యభీక్ష్ణశః |
సర్వార్థసిద్ధిం లభతే నరో నాస్త్యత్ర సంశయః || 36 ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే ఖిలభాగే హరివంశే విష్ణుపర్వణి తృతీయోఽధ్యాయే ఆర్యా స్తవమ్ ||