శ్రీ దీప దుర్గా కవచం – Sri Deepa Durga Kavacham

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |


శృణు దేవి జగన్మాతర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహమ్ |
కవచం మంత్రగర్భం త్రైలోక్యవిజయాభిదమ్ || 1 ||

అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం కస్య కథితం మయా |
వినామునా సిద్ధిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి || 2 ||

అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయాఽసాధకాయ |
నిందకాయాన్యశిష్యాయ వక్తవ్యం కదాచన || 3 ||

శ్రీ దేవ్యువాచ |


త్రైలోక్యనాథ వద మే బహుధా కథితం మయా |
స్వయం త్వయా ప్రసాదోఽయం కృతః స్నేహేన మే ప్రభో || 4 ||

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |


ప్రభాతే చైవ మధ్యాహ్నే సాయంకాలేర్ధరాత్రకే |
కవచం మంత్రగర్భం పఠనీయం పరాత్పరమ్ || 5 ||

మధునా మత్స్యమాంసాదిమోదకేన సమర్చయేత్ |
దేవతాం పరయా భక్త్యా పఠేత్ కవచముత్తమమ్ || 6 ||

ఓం హ్రీం మే పాతు మూర్ధానం జ్వాలా ద్వ్యక్షరమాతృకా |
ఓం హ్రీం శ్రీం మేఽవతాత్ ఫాలం త్ర్యక్షరీ విశ్వమాతృకా || 7 ||

ఓం ఐం క్లీం సౌః మమావ్యాత్ సా దేవీ మాయా భ్రువౌ మమ |
ఓం అం ఆం ఇం ఈం సౌః పాయాన్నేత్రా మే విశ్వసుందరీ || 8 ||

ఓం హ్రీం హ్రీం సౌః పుత్ర నాసాం ఉం ఊం కర్ణౌ మోహినీ |
ఋం ౠం లృం లౄం సౌః మే బాలా పాయాద్గండౌ చక్షుషీ || 9 ||

ఏం ఐం ఓం ఔం సదాఽవ్యాన్మే ముఖం శ్రీ భగరూపిణీ |
అం అః ఓం హ్రీం క్లీం సౌః పాయాద్గలం మే భగధారిణీ || 10 ||

కం ఖం గం ఘం (ఓం హ్రీం) సౌః స్కంధౌ మే త్రిపురేశ్వరీ |
ఙం చం ఛం జం (హ్రీం) సౌః వక్షః పాయాచ్చ బైందవేశ్వరీ || 11 ||

ఝం ఞం టం ఠం సౌః ఐం క్లీం హూం మమావ్యాత్ సా భుజాంతరమ్ |
డం ఢం ణం తం స్తనౌ పాయాద్భేరుండా మమ సర్వదా || 12 ||

థం దం ధం నం కుక్షిం పాయాన్మమ హ్రీం శ్రీం పరా జయా |
పం ఫం బం శ్రీం హ్రీం సౌః పార్శ్వం మృడానీ పాతు మే సదా || 13 ||

భం మం యం రం శ్రీం సౌః లం వం నాభిం మే పాతు కన్యకాః |
శం షం సం హం సదా పాతు గుహ్యం మే గుహ్యకేశ్వరీ || 14 ||

వృక్షః పాతు సదా లింగం హ్రీం శ్రీం లింగనివాసినీ |
ఐం క్లీం సౌః పాతు మే మేఢ్రం పృష్ఠం మే పాతు వారుణీ || 15 ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం హుం హూం పాతు ఊరూ మే పాత్వమాసదా |
ఓం ఐం క్లీం సౌః యాం వాత్యాలీ జంఘే పాయాత్సదా మమ || 16 ||

ఓం శ్రీం సౌః క్లీం సదా పాయాజ్జానునీ కులసుందరీ |
ఓం శ్రీం హ్రీం హూం కూవలీ గుల్ఫౌ ఐం శ్రీం మమాఽవతు || 17 ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః పాయాత్ కుంఠీ క్లీం హ్రీం హ్రౌః మే తలమ్ |
ఓం హ్రీం శ్రీం పాదౌ సౌః పాయద్ హ్రీం శ్రీం క్లీం కుత్సితా మమ || 18 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం కుటిలా హ్రీం క్లీం పాదపృష్ఠం మేఽవతు |
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం మే పాతు పాదస్థా అంగులీః సదా || 19 ||

ఓం హ్రీం సౌః ఐం కుహూః మజ్జాం ఓం శ్రీం కుంతీ మమాఽవతు |
రక్తం కుంభేశ్వరీ ఐం క్లీం శుక్లం పాయాచ్చ ఖేచరీ || 20 ||

పాతు మేఽంగాని సర్వాణి ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం సౌః సదా |
పాదాదిమూర్ధపర్యంతం హ్రీం క్లీం శ్రీం కారుణీ సదా || 21 ||

మూర్ధాదిపాదపర్యంతం పాతు క్లీం శ్రీం కృతిర్మమ |
ఊర్ధ్వం మే పాతు బ్రాం బ్రాహ్మీం అధః శ్రీం శాంభవీ మమ || 22 ||

దుం దుర్గా పాతు మే పూర్వే వాం వారాహీ శివాలయే |
హ్రీం క్లీం హూం శ్రీం మాం పాతు ఉత్తరే కులకామినీ || 23 ||

నారసింహీ సౌః ఐం క్లీం (హ్రీం) వాయవ్యే పాతు మాం సదా |
ఓం శ్రీం క్లీం ఐం కౌమారీ పశ్చిమే పాతు మాం సదా || 24 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం నిరృతౌ పాతు మాతంగీ మాం శుభంకరీ |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సదా పాతు దక్షిణే భద్రకాలికా || 25 ||

ఓం శ్రీం ఐం క్లీం సదాఽగ్నేయ్యాముగ్రతారా తదాఽవతు |
ఓం వం దశదిశో రక్షేన్మాం హ్రీం దక్షిణకాలికా || 26 ||

సర్వకాలం సదా పాతు ఐం సౌః త్రిపురసుందరీ |
మారీభయే దుర్భిక్షే పీడాయాం యోగినీభయే || 27 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు దేవీ జ్వాలాముఖీ మమ |
ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ || 28 ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ మంత్రగర్భం మహేశ్వరీ |
అస్య ప్రసాదాదీశోఽహం భైరవాణాం జగత్త్రయే || 29 ||

సృష్టికర్తాపహర్తా పఠనాదస్య పార్వతీ |
కుంకుమేన లిఖేద్భూర్జే ఆసవేనస్వరేతసా || 30 ||

స్తమ్భయేదఖిలాన్ దేవాన్ మోహయేదఖిలాః ప్రజాః |
మారయేదఖిలాన్ శత్రూన్ వశయేదపి దేవతాః || 31 ||

బాహౌ ధృత్వా చరేద్యుద్ధే శత్రూన్ జిత్వా గృహం వ్రజేత్ |
ప్రోతే రణే వివాదే కారాయాం రోగపీడనే || 32 ||

గ్రహపీడాది కాలేషు పఠేత్ సర్వం శమం వ్రజేత్ |
ఇతీదం కవచం దేవి మంత్రగర్భం సురార్చితమ్ || 33 ||

యస్య కస్య దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి |
మాసేనైకేన భవేత్ సిద్ధిర్దేవానాం యా దుర్లాభా |
పఠేన్మాసత్రయం మర్త్యో దేవీదర్శనమాప్నుయాత్ || 34 ||

ఇతి శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే శ్రీభైరవదేవి సంవాదే శ్రీ దీపదుర్గా కవచ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |