శ్రీ దండాయుధపాణ్యష్టకం – Sri Dandayudhapani Ashtakam

యః పూర్వం శివశక్తినామకగిరిద్వంద్వే హిడింబాసురే-
-
ణానీతే ఫళినీస్థలాంతరగతే కౌమారవేషోజ్జ్వలః |
ఆవిర్భూయ ఘటోద్భవాయ మునయే భూయో వరాన్ ప్రాదిశత్
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 1 ||

శ్రీమత్పుష్యరథోత్సవేఽన్నమధుదుగ్ధాద్యైః పదార్థోత్తమైః
నానాదేశసమాగతైరగణితైర్యః కావడీసంభృతైః |
భక్తౌఘైరభిషేచితో బహువరాంస్తేభ్యో దదాత్యాదరాత్
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయత్స మామ్ || 2 ||

నానాదిగ్భ్య ఉపాగతా నిజమహావేశాన్వితాః సుందరీః
తాసామేత్య నిశాసు యః సుమశరానందానుభూతిచ్ఛలాత్ |
గోపీనాం యదునాథవన్నిజపరానందం తనోతి స్ఫుటం
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 3 ||

దుష్టానామిహ భూతభావిభవతాం దుర్మార్గసంచారిణాం
కష్టాహంకృతిజన్యకిల్బిషవశాచ్ఛిష్టప్రవిధ్వంసినామ్ |
శిక్షార్థం నిజపాణినోద్వహతి యో దండాభిధానాయుధం
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 4 ||

పూర్వం తారకసంజ్ఞకం దితిసుతం యః శూరపద్మాసురం
సింహాస్యం నిహత్య వాసవముఖాన్ దేవాన్ జుగోపాఖిలాన్ |
శ్రీవల్ల్యా సహితశ్చ నిస్తులయశాః శ్రీదేవసేన్యా యుతః
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 5 ||

యస్యాంగస్థితరోమకూపనికరే బ్రహ్మాండకోటిచ్ఛటాః
సౌధాగ్రస్థగవాక్షరంధ్రవిచరత్పీలూపమా ఏవ తాః |
లక్ష్యంతే యమిదృగ్భిరాత్మని తథాభూతస్వవిశ్వాకృతిః
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 6 ||

సద్యోజాతముఖైశ్చ పంచవదనైః శంభోః సహైకం ముఖం
పార్వత్యా మిలితం విభాతి సతతం యద్వక్త్రషట్కాత్మనా |
తత్తాదృక్ చ్ఛివశక్త్యభేదవిషయవ్యక్త్యుజ్జ్వలాంగం వహన్
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 7 ||

సత్యం జ్ఞానమనంతమద్వయమితి శ్రుత్యంతవాక్యోదితం
యద్బ్రహ్మాస్తి తదేవ యస్య విభోర్మూర్తేః స్వరూపం విదుః |
యోగీంద్రా విమలాశయా హృది నిజానందానుభూత్యున్నతాః
శ్రీదండాయుధపాణిరాత్తకరుణః పాయాదపాయాత్స మామ్ || 8 ||

ఇదం శ్రీఫళినీదండాయుధపాణ్యష్టకస్తవమ్ |
పఠతామాశు సిద్ధ్యంతి నిఖిలాశ్చ మనోరథాః || 9 ||

ఇతి శ్రీదండాయుధపాణ్యష్టకమ్ |