శ్రీ దండపాణి పంచరత్నం – Sri Dandapani Pancharatnam

చండపాపహరపాదసేవనం
గండశోభివరకుండలద్వయమ్ |
దండితాఖిలసురారిమండలం
దండపాణిమనిశం విభావయే || 1 ||

కాలకాలతనుజం కృపాలయం
బాలచంద్రవిలసజ్జటాధరమ్ |
చేలధూతశిశువాసరేశ్వరం
దండపాణిమనిశం విభావయే || 2 ||

తారకేశసదృశాననోజ్జ్వలం
తారకారిమఖిలార్థదం జవాత్ |
తారకం నిరవధేర్భవాంబుధే-
-
ర్దండపాణిమనిశం విభావయే || 3 ||

తాపహారినిజపాదసంస్తుతిం
కోపకామముఖవైరివారకమ్ |
ప్రాపకం నిజపదస్య సత్వరం
దండపాణిమనిశం విభావయే || 4 ||

కామనీయకవినిర్జితాంగజం
రామలక్ష్మణకరాంబుజార్చితమ్ |
కోమలాంగమతిసుందరాకృతిం
దండపాణిమనిశం విభావయే || 5 ||

ఇతి శృంగేరిజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీదండపాణి పంచరత్నమ్ |