శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం – Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram

మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం
భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ |
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం
దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 1 ||

విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః
ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః |
ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం
దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 2 ||

కృత్తదక్షమఖాధిపం వరవీరభద్రగణేన వై
యక్షరాక్షసమర్త్యకిన్నరదేవపన్నగవందితమ్ |
రత్నభుగ్గణనాథభృత్ భ్రమరార్చితాంఘ్రిసరోరుహం
దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 3 ||

నక్తనాదకలాధరం నగజాపయోధరమండలం
లిప్తచందనపంకకుంకుమముద్రితామలవిగ్రహమ్ |
శక్తిమంతమశేషసృష్టివిధానకే సకలం ప్రభుం
దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 4 ||

రక్తనీరజతుల్యపాదపయోజ సన్మణి నూపురం
బంధనత్రయ భేద పేశల పంకజాక్ష శిలీముఖమ్ |
హేమశైలశరాసనం పృథు శింజినీకృత దక్షకం
దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || 5 ||

యః పఠేచ్చ దినే దినే స్తవపంచరత్నముమాపతేః
పురాతలే మయాకృతం నిఖిలాగమమూలమహానలమ్ |
తస్య పుత్రకలత్రమిత్రధనాని సంతు కృపా బలాత్
తే మహేశ్వర శంకరాఖిలవిశ్వనాయక శాశ్వత || 6 ||

ఇతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |