శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం – Sri Chidambareswara Stotram

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం
జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ |
సదాశివం రుద్రమనంతరూపం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 1 ||

వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం
గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ |
కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 2 ||

రమేశవంద్యం రజతాద్రినాథం
శ్రీవామదేవం భవదుఃఖనాశమ్ |
రక్షాకరం రాక్షసపీడితానాం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 3 ||

దేవాదిదేవం జగదేకనాథం
దేవేశవంద్యం శశిఖండచూడమ్ |
గౌరీసమేతం కృతవిఘ్నదక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 4 ||

వేదాంతవేద్యం సురవైరివిఘ్నం
శుభప్రదం భక్తిమదంతరాణామ్ |
కాలాంతకం శ్రీకరుణాకటాక్షం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 5 ||

హేమాద్రిచాపం త్రిగుణాత్మభావం
గుహాత్మజం వ్యాఘ్రపురీశమాద్యమ్ |
శ్మశానవాసం వృషవాహనస్థం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 6 ||

ఆద్యంతశూన్యం త్రిపురారిమీశం
నందీశముఖ్యస్తుతవైభవాఢ్యమ్ |
సమస్తదేవైః పరిపూజితాంఘ్రిం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 7 ||

తమేవ భాంతం హ్యనుభాతిసర్వ-
-
మనేకరూపం పరమార్థమేకమ్ |
పినాకపాణిం భవనాశహేతుం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 8 ||

విశ్వేశ్వరం నిత్యమనంతమాద్యం
త్రిలోచనం చంద్రకలావతంసమ్ |
పతిం పశూనాం హృది సన్నివిష్టం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 9 ||

విశ్వాధికం విష్ణుముఖైరుపాస్యం
త్రిలోచనం పంచముఖం ప్రసన్నమ్ |
ఉమాపతిం పాపహరం ప్రశాంతం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 10 ||

కర్పూరగాత్రం కమనీయనేత్రం
కంసారిమిత్రం కమలేందువక్త్రమ్ |
కందర్పగాత్రం కమలేశమిత్రం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 11 ||

విశాలనేత్రం పరిపూర్ణగాత్రం
గౌరీకలత్రం హరిదంబరేశమ్ |
కుబేరమిత్రం జగతః పవిత్రం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 12 ||

కళ్యాణమూర్తిం కనకాద్రిచాపం
కాంతాసమాక్రాంతనిజార్ధదేహమ్ |
కపర్దినం కామరిపుం పురారిం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 13 ||

కల్పాంతకాలాహితచండనృత్తం
సమస్తవేదాంతవచోనిగూఢమ్ |
అయుగ్మనేత్రం గిరిజాసహాయం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 14 ||

దిగంబరం శంఖసితాల్పహాసం
కపాలినం శూలినమప్రయేమ్ |
నాగాత్మజావక్త్రపయోజసూర్యం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 15 ||

సదాశివం సత్పురుషైరనేకైః
సదార్చితం సామశిరః సుగీతమ్ |
వైయ్యాఘ్రచర్మాంబరముగ్రమీశం
చిదంబరేశం హృది భావయామి || 16 ||

చిదంబరస్య స్తవనం పఠేద్యః
ప్రదోషకాలేషు పుమాన్ ధన్యః |
భోగానశేషాననుభూయ భూయః
సాయుజ్యమప్యేతి చిదంబరస్య || 17 ||

ఇతి శ్రీచిదంబరేశ్వర స్తోత్రం సంపూర్ణం |