శ్రీ చిదంబర పంచచామర స్తోత్రం – Sri Chidambara Panchachamara Stotram

కదంబకాననప్రియం చిదంబయా విహారిణం
మదేభకుంభగుంఫితస్వడింభలాలనోత్సుకమ్ |
సదంభకామఖండనం సదంబువాహినీధరం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 1 ||

సమస్తభక్తపోషణస్వహస్తబద్ధకంకణం
ప్రశస్తకీర్తివైభవం నిరస్తసజ్జనాపదమ్ |
కరస్థముక్తిసాధనం శిరఃస్థచంద్రమండనం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 2 ||

జటాకిరీటమండితం నిటాలలోచనాన్వితం
పటీకృతాష్టదిక్తటం పటీరపంకలేపనమ్ |
నటౌఘపూర్వభావినం కుఠారపాశధారిణం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 3 ||

కురంగశాబశోభితం చిరం గజాననార్చితం
పురాంగనావిచారదం వరాంగరాగరంజితమ్ |
ఖరాంగజాతనాశకం తురంగమీకృతాగమం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 4 ||

అమందభాగ్యభాజనం సుమందహాససన్ముఖం
సుమందమందగామినీగిరీంద్రకన్యకాధవమ్ |
శమం దమం దయాలుతామమందయంతమాత్మనో
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 5 ||

కరీంద్రచర్మవాససం గిరీంద్రచాపధారిణం
సురేంద్రముఖ్యపూజితం ఖగేంద్రవాహనప్రియమ్ |
అహీంద్రభూషణోజ్జ్వలం నగేంద్రజావిలాసినం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 6 ||

మలాపహారిణీతటే సదా విలాసకారిణం
బలారిశాపభంజనం లలామరూపలోచనమ్ |
లసత్ఫణీంద్రహారిణం జ్వలత్త్రిశూలధారిణం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 7 ||

శశాంకభానువీతిహోత్రరాజితత్రిలోచనం
విశాలవక్షసం సుదీర్ఘబాహుదండమండితమ్ |
దిగంబరోల్లసద్వపుర్ధరం ధరారథాన్వితం
హృదంబుజే జగద్గురుం చిదంబరం విభావయే || 8 ||

సదంతరంగసజ్జనౌఘపాపసంఘనాశనే
మదాంధయుక్తదుర్జనాలిశిక్షణే విచక్షణః |
చిదంబరాఖ్యసద్గురుస్వరూపమేత్య భూతలే
సదాశివో విరాజతే సదా ముదాన్వితో హరః || 9 ||

చిదంబరాఖ్యసద్గురోరిదం సదా విలాసినం
ముదా లిఖంతి యే సకృత్ సదోపమానమష్టకమ్ |
సదా వసేత్తదాలయే హరిప్రియా తదాననే
విధిప్రియా నిశ్చలా జగద్గురోరనుగ్రహాత్ || 10 ||

ఇతి శ్రీ చిదంబర పంచచామర స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |