శ్రీ చిదంబరాష్టకం – Sri Chidambara Ashtakam

చిత్తజాంతకం చిత్స్వరూపిణం
చంద్రమృగధరం చర్మభీకరమ్ |
చతురభాషణం చిన్మయం గురుం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 1 ||

దక్షమర్దనం దైవశాసనం
ద్విజహితే రతం దోషభంజనమ్ |
దుఃఖనాశనం దురితశాసనం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 2 ||

బద్ధపంచకం బహులశోభితం
బుధవరైర్నుతం భస్మభూషితమ్ |
భావయుక్‍స్తుతం బంధుభిః స్తుతం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 3 ||

దీనతత్పరం దివ్యవచనదం
దీక్షితాపదం దివ్యతేజసమ్ |
దీర్ఘశోభితం దేహతత్త్వదం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 4 ||

క్షితితలోద్భవం క్షేమసంభవం
క్షీణమానవం క్షిప్రసద్యవమ్ |
క్షేమదాత్రవం క్షేత్రగౌరవం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 5 ||

తక్షభూషణం తత్త్వసాక్షిణం
యక్షసాగణం భిక్షురూపిణమ్ |
భస్మపోషణం వ్యక్తరూపిణం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 6 ||

యస్తు జాపికం చిదంబరాష్టకం
పఠతి నిత్యకం పాపహం సుఖమ్ |
కఠినతారకం ఘటకులాధికం
భజ చిదంబరం భావనాస్థితమ్ || 7 ||

ఇతి శ్రీచిదంబరాష్టకమ్ సంపూర్ణం |