శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వర్ణమాలా స్తోత్రం – Sri Chandramoulishwara Varnamala Stotram

శ్రీశాత్మభూముఖ్యసురార్చితాంఘ్రిం
శ్రీకంఠశర్వాదిపదాభిధేయమ్ |
శ్రీశంకరాచార్యహృదబ్జవాసం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 1 ||

చండాంశుశీతాంశుకృశానునేత్రం
చండీశముఖ్యప్రమథేడ్యపాదమ్ |
షడాస్యనాగాస్యసుశోభిపార్శ్వం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 2 ||

ద్రవ్యాదిసృష్టిస్థితినాశహేతుం
రవ్యాదితేజాంస్యపి భాసయంతమ్ |
పవ్యాయుధాదిస్తుతవైభవం తం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 3 ||

మౌలిస్ఫురజ్జహ్నుసుతాసితాంశుం
వ్యాలేశసంవేష్టితపాణిపాదమ్ |
శూలాదినానాయుధశోభమానం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 4 ||

లీలావినిర్ధూతకృతాంతదర్పం
శైలాత్మజాసంశ్రితవామభాగమ్ |
శూలాగ్రనిర్భిన్నసురారిసంఘం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 5 ||

శతైః శ్రుతీనాం పరిగీయమానం
యతైర్మునీంద్రైః పరిసేవ్యమానమ్ |
నతైః సురేంద్రైరభిపూజ్యమానం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 6 ||

మత్తేభకృత్యా పరిశోభితాంగం
చిత్తే యతీనాం సతతం వసంతమ్ |
విత్తేశముఖ్యైః పరివేష్టితం తం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 7 ||

హంసోత్తమైశ్చేతసి చింత్యమానం
సంసారపాథోనిధికర్ణధారమ్ |
తం సామగానప్రియమష్టమూర్తిం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 8 ||

నతాఘహం నిత్యచిదేకరూపం
సతాం గతిం సత్యసుఖస్వరూపమ్ |
హతాంధకం హృద్యపరాక్రమం తం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 9 ||

మాయాతిగం వీతభయం వినిద్రం
మోహాంతకం మృత్యుహరం మహేశమ్ |
ఫాలానలం నీలగలం కృపాలుం
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 10 ||

మిత్రం హి యస్యాఖిలశేవధీశః
పుత్రశ్చ విఘ్నౌఘవిభేదదక్షః |
పాత్రం కృపాయాశ్చ సమస్తలోకః
శ్రీచంద్రమౌలీశమహం నమామి || 11 ||

ఇతి శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వర్ణమాలా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||