శ్రీ చంద్రమౌళీశ స్తోత్రం – Sri Chandramouleshwara Stotram

ఓంకారజపరతానామోంకారార్థం ముదా వివృణ్వానమ్ |
ఓజఃప్రదం నతేభ్యస్తమహం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 1 ||

నమ్రసురాసురనికరం నలినాహంకారహారిపదయుగలమ్ |
నమదిష్టదానధీరం సతతం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 2 ||

మననాద్యత్పదయోః ఖలు మహతీం సిద్ధిం జవాత్ప్రపద్యంతే |
మందేతరలక్ష్మీప్రదమనిశం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 3 ||

శితికంఠమిందుదినకరశుచిలోచనమంబుజాక్షవిధిసేవ్యమ్ |
నతమతిదానధురీణం సతతం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 4 ||

వాచో వినివర్తంతే యస్మాదప్రాప్య సహ హృదైవేతి |
గీయంతే శ్రుతితతిభిస్తమహం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 5 ||

యచ్ఛంతి యత్పదాంబుజభక్తాః కుతుకాత్స్వభక్తేభ్యః |
సర్వానపి పురుషార్థాంస్తమహం ప్రణమామి చంద్రమౌళీశమ్ || 6 ||

పంచాక్షరమనువర్ణైరాదౌ క్లుప్తాం స్తుతిం పఠన్నేనామ్ |
ప్రాప్య దృఢాం శివభక్తిం భుక్త్వా భోగాఁల్లభేత ముక్తిమపి || 7 ||

ఇతి శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ చంద్రమౌలీశ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||