శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ) – Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram )

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ |
శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || 1 ||

శ్రీపార్వత్యువాచ |


భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు |
ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || 2 ||


సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాంఛితం మయా |
విశేషతస్తు రాజ్ఞాం వై శాంతిపుష్టిప్రసాధనమ్ || 3 ||


అంగన్యాస కరన్యాస బీజన్యాస సమన్వితమ్ |
వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ధనమ్ || 4 ||

శ్రీభగవానువాచ |


శృణు దేవి మహామంత్రమాపదుద్ధారహేతుకమ్ |
సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వశత్రునిబర్హణమ్ || 5 ||


అపస్మారాదిరోగాణాం జ్వరాదీనాం విశేషతః |
నాశనం స్మృతిమాత్రేణ మంత్రరాజమిమం ప్రియే || 6 ||


గ్రహరాజభయానాం నాశనం సుఖవర్ధనమ్ |
స్నేహాద్వక్ష్యామి తే మంత్రం సర్వసారమిమం ప్రియే || 7 ||


సర్వకామార్థదం మంత్రం రాజ్యభోగప్రదం నృణామ్ |
ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య దేవీ ప్రణవముద్ధరేత్ || 8 ||


బటుకాయేతి వై పశ్చాదాపదుద్ధారణాయ |
కురు ద్వయం తతః పశ్చాద్బటుకాయ పునః క్షిపేత్ || 9 ||


దేవీ ప్రణవముద్ధృత్య మంత్రరాజమిమం ప్రియే |
మంత్రోద్ధారమిమం దేవి త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ || 10 ||


అప్రకాశ్యమిమం మంత్రం సర్వశక్తిసమన్వితమ్ |
స్మరణాదేవ మంత్రస్య భూతప్రేతపిశాచకాః || 11 ||


విద్రవంతి భయార్తా వై కాలరుద్రాదివ ప్రజాః |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి పూజయేద్వాపి పుస్తకమ్ || 12 ||


నాగ్నిచౌరభయం వాపి గ్రహరాజభయం తథా |
మారీభయం తస్య సర్వత్ర సుఖవాన్ భవేత్ || 13 ||


ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం పుత్రపౌత్రాదిసంపదః |
భవంతి సతతం తస్య పుస్తకస్యాపి పూజనాత్ || 14 ||

శ్రీపార్వత్యువాచ |


ఏష భైరవో నామ ఆపదుద్ధారకో మతః |
త్వయా కథితో దేవ భైరవః కల్ప ఉత్తమః || 15 ||


తస్య నామసహస్రాణి అయుతాన్యర్బుదాని |
సారముద్ధృత్య తేషాం వై నామాష్టశతకం వద || 16 ||

శ్రీభగవానువాచ |


యస్తు సంకీర్తయేదేతత్ సర్వదుష్టనిబర్హణమ్ |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి సాధకః సిద్ధిమేవ || 17 ||


శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవస్య మహాత్మనః |
ఆపదుద్ధారకస్యేహ నామాష్టశతముత్తమమ్ || 18 ||


సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వాపద్వినివారకమ్ |
సర్వకామార్థదం దేవి సాధకానాం సుఖావహమ్ || 19 ||


దేహాంగన్యసనం చైవ పూర్వం కుర్యాత్ సమాహితః |
భైరవం మూర్ధ్ని విన్యస్య లలాటే భీమదర్శనమ్ || 20 ||


అక్ష్ణోర్భూతాశ్రయం న్యస్య వదనే తీక్ష్ణదర్శనమ్ |
క్షేత్రపం కర్ణయోర్మధ్యే క్షేత్రపాలం హృది న్యసేత్ || 21 ||


క్షేత్రాఖ్యం నాభిదేశే కట్యాం సర్వాఘనాశనమ్ |
త్రినేత్రమూర్వోర్విన్యస్య జంఘయో రక్తపాణికమ్ || 22 ||


పాదయోర్దేవదేవేశం సర్వాంగే వటుకం న్యసేత్ |
ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా తదనంతరముత్తమమ్ || 23 ||


నామాష్టశతకస్యాపి ఛందోఽనుష్టుబుదాహృతమ్ |
బృహదారణ్యకో నామ ఋషిశ్చ పరికీర్తితః || 24 ||


దేవతా కథితా చేహ సద్భిర్వటుకభైరవః |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || 25 ||

(అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్)


ఓం భైరవో భూతనాథశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః |
క్షేత్రదః క్షేత్రపాలశ్చ క్షేత్రజ్ఞః క్షత్రియో విరాట్ || 26 ||


శ్మశానవాసీ మాంసాశీ ఖర్పరాశీ మఖాంతకృత్ |
రక్తపః ప్రాణపః సిద్ధః సిద్ధిదః సిద్ధసేవితః || 27 ||


కరాలః కాలశమనః కలాకాష్ఠాతనుః కవిః |
త్రినేత్రో బహునేత్రశ్చ తథా పింగలలోచనః || 28 ||


శూలపాణిః ఖడ్గపాణిః కంకాలీ ధూమ్రలోచనః |
అభీరుర్భైరవో భీరుర్భూతపో యోగినీపతిః || 29 ||


ధనదో ధనహారీ ధనపః ప్రతిభావవాన్ |
నాగహారో నాగకేశో వ్యోమకేశః కపాలభృత్ || 30 ||


కాలః కపాలమాలీ కమనీయః కలానిధిః |
త్రిలోచనో జ్వలన్నేత్రస్త్రిశిఖీ త్రిలోకపాత్ || 31 ||


త్రివృత్తనయనో డింభః శాంతః శాంతజనప్రియః |
వటుకో వటుకేశశ్చ ఖట్వాంగవరధారకః || 32 ||


భూతాధ్యక్షః పశుపతిర్భిక్షుకః పరిచారకః |
ధూర్తో దిగంబరః సౌరిర్హరిణః పాండులోచనః || 33 ||


ప్రశాంతః శాంతిదః శుద్ధః శంకరప్రియబాంధవః |
అష్టమూర్తిర్నిధీశశ్చ జ్ఞానచక్షుస్తమోమయః || 34 ||


అష్టాధారః కలాధారః సర్పయుక్తః శశీశిఖః |
భూధరో భూధరాధీశో భూపతిర్భూధరాత్మకః || 35 ||


కంకాలధారీ ముండీ వ్యాలయజ్ఞోపవీతవాన్ |
జృంభణో మోహనః స్తంభీ మారణః క్షోభణస్తథా || 36 ||


శుద్ధనీలాంజనప్రఖ్యదేహో ముండవిభూషితః |
బలిభుక్ బలిభూతాత్మా కామీ కామపరాక్రమః || 37 ||


సర్వాపత్తారకో దుర్గో దుష్టభూతనిషేవితః |
కామీ కలానిధిః కాంతః కామినీవశకృద్వశీ |
సర్వసిద్ధిప్రదో వైద్యః ప్రభవిష్ణుః ప్రభావవాన్ || 38 ||

(ఫలశ్రుతిః)


అష్టోత్తరశతం నామ భైరవస్య మహాత్మనః |
మయా తే కథితం దేవి రహస్యం సర్వకామికమ్ || 39 ||


ఇదం పఠతి స్తోత్రం నామాష్టశతముత్తమమ్ |
తస్య దురితం కించన్న రోగేభ్యో భయం తథా |
శత్రుభ్యో భయం కించిత్ ప్రాప్నోతి మానవః క్వచిత్ || 40 ||


పాతకానాం భయం నైవ పఠేత్ స్తోత్రమనన్యధీః |
మారీభయే రాజభయే తథా చౌరాగ్నిజే భయే || 41 ||


ఔత్పాతికే మహాఘోరే యథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
బంధనే తథా ఘోరే పఠేత్ స్తోత్రం సమాహితః || 42 ||


సర్వే ప్రశమనం యాంతి భయాద్భైరవకీర్తనాత్ |
ఏకాదశసహస్రం తు పురశ్చరణముచ్యతే || 43 ||


త్రిసంధ్యం యః పఠేద్దేవి సంవత్సరమతంద్రితః |
సిద్ధిం ప్రాప్నుయాదిష్టాం దుర్లభమపి మానుషః || 44 ||


షణ్మాసాన్ భూమికామస్తు జప్త్వా లభతే మహీమ్ |
రాజా శత్రువినాశాయ జపేన్మాసాష్టకం పునః || 45 ||


రాత్రౌ వారత్రయం చైవ నాశయత్యేవ శాత్రవాన్ |
జపేన్మాసత్రయం రాత్రౌ రాజానం వశమానయేత్ || 46 ||


ధనార్థీ సుతార్థీ దారార్థీ యస్తు మానవః |
పఠేద్వారత్రయం యద్వా వారమేకం తథా నిశి || 47 ||


ధనం పుత్రాంస్తథా దారాన్ ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః |
రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || 48 ||


భీతో భయాత్ ప్రముచ్యేత దేవి సత్యం సంశయః |
యాన్ యాన్ సమీ హతే కామాంస్తాంస్తానాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
అప్రకాశ్యమిదం గుహ్యం దేయం యస్య కస్యచిత్ || 49 ||


సత్కులీనాయ శాంతాయ ఋజవే దంభవర్జితే |
దద్యాత్ స్తోత్రమిదం పుణ్యం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
ధ్యానం వక్ష్యామి దేవస్య యథా ధ్యాత్వా పఠేన్నరః || 50 ||

ఓం శుద్ధస్ఫటికసంకాశం సహస్రాదిత్యవర్చసమ్ |
అష్టబాహుం త్రినయనం చతుర్బాహుం ద్విబాహుకమ్ || 51 ||


భుజంగమేఖలం దేవమగ్నివర్ణశిరోరుహమ్ |
దిగంబరం కుమారీశం వటుకాఖ్యం మహాబలమ్ || 52 ||


ఖట్వాంగమసిపాశం శూలం చైవ తథా పునః |
డమరుం కపాలం వరదం భుజగం తథా || 53 ||


నీలజీమూతసంకాశం నీలాంజనచయప్రభమ్ |
దంష్ట్రాకరాలవదనం నూపురాంగదభూషితమ్ || 54 ||

ఆత్మవర్ణసమోపేతసారమేయసమన్వితమ్ |
ధ్యాత్వా జపేత్ సుసంహృష్టః సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || 55 ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వా తతో దేవీ నామాష్టశతముత్తమమ్ |
భైరవాయ ప్రహృష్టాభూత్ స్వయం చైవ మహేశ్వరీ || 56 ||

ఇతి విశ్వసారోద్ధారతంత్రే ఆపదుద్ధారకల్పే భైరవ స్తవరాజః సమాప్తః ||