శ్రీ బటుకభైరవ కవచం – Sri Batuka Bhairava Kavacham

శ్రీభైరవ ఉవాచ |


దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ |
మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు ||


రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు |
శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు ||

శ్రీదేవ్యువాచ |


కథయామి శృణు ప్రాజ్ఞ బటోస్తు కవచం శుభమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన మాతృజారోపమం యథా ||


తస్య ధ్యానం త్రిధా ప్రోక్తం సాత్త్వికాదిప్రభేదతః |
సాత్త్వికం రాజసం చైవ తామసం దేవ తత్ శృణు ||

ధ్యానమ్


వందే బాలం స్ఫటికసదృశం కుండలోద్భాసివక్త్రం
దివ్యాకల్పైర్నవమణిమయైః కింకిణీనూపురాద్యైః |
దీప్తాకారం విశదవదనం సుప్రసన్నం త్రినేత్రం
హస్తాబ్జాభ్యాం బటుకమనిశం శూలఖడ్గౌదధానమ్ || 1 ||

ఉద్యద్భాస్కరసన్నిభం త్రినయనం రక్తాంగరాగస్రజం
స్మేరాస్యం వరదం కపాలమభయం శూలం దధానం కరైః |
నీలగ్రీవముదారభూషణశతం శీతాంశుచూడోజ్జ్వలం
బంధూకారుణవాససం భయహరం దేవం సదా భావయే || 2 ||

ధ్యాయేన్నీలాద్రికాంతం శశిశకలధరం ముండమాలం మహేశం
దిగ్వస్త్రం పింగకేశం డమరుమథ సృణిం ఖడ్గశూలాభయాని |
నాగం ఘణ్టాం కపాలం కరసరసిరుహైర్విభ్రతం భీమదంష్ట్రం
సర్పాకల్పం త్రినేత్రం మణిమయవిలసత్కింకిణీ నూపురాఢ్యమ్ || 3 ||

అస్య వటుకభైరవకవచస్య మహాకాల ఋషిరనుష్టుప్ఛందః శ్రీవటుకభైరవో దేవతా బం బీజం హ్రీం శక్తిరాపదుద్ధారణాయేతి కీలకం మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే వినియోగః |

కవచమ్


ఓం శిరో మే భైరవః పాతు లలాటం భీషణస్తథా |
నేత్రే భూతహననః సారమేయానుగో భ్రువౌ || 1 ||

భూతనాథశ్చ మే కర్ణౌ కపోలౌ ప్రేతవాహనః |
నాసాపుటౌ తథోష్ఠౌ భస్మాంగః సర్వభూషణః || 2 ||

భీషణాస్యో మమాస్యం శక్తిహస్తో గలం మమ |
స్కంధౌ దైత్యరిపుః పాతు బాహూ అతులవిక్రమః || 3 ||

పాణీ కపాలీ మే పాతు ముండమాలాధరో హృదమ్ |
వక్షఃస్థలం తథా శాంతః కామచారీ స్తనం మమ || 4 ||

ఉదరం మే తుష్టః క్షేత్రేశః పార్శ్వతస్తథా |
క్షేత్రపాలః పృష్ఠదేశం క్షేత్రాఖ్యో నాభితస్తథా || 5 ||

కటిం పాపౌఘనాశశ్చ బటుకో లింగదేశకమ్ |
గుదం రక్షాకరః పాతు ఊరూ రక్షాకరః సదా || 6 ||

జానూ ఘుర్ఘురారావో జంఘే రక్షతు రక్తపః |
గుల్ఫౌ పాదుకాసిద్ధః పాదపృష్ఠం సురేశ్వరః || 7 ||

ఆపాదమస్తకం చైవ ఆపదుద్ధారణస్తథా |
సహస్రారే మహాపద్మే కర్పూరధవలో గురుః || 8 ||

పాతు మాం వటుకో దేవో భైరవః సర్వకర్మసు |
పూర్వ స్యామసితాంగో మే దిశి రక్షతు సర్వదా || 9 ||

ఆగ్నేయ్యాం రురుః పాతు దక్షిణే చండభైరవః |
నైరృత్యాం క్రోధనః పాతు మామున్మత్తస్తు పశ్చిమే || 10 ||

వాయవ్యాం మే కపాలీ నిత్యం పాయాత్ సురేశ్వరః |
భీషణో భైరవః పాతూత్తరస్యాం దిశి సర్వదా || 11 ||

సంహారభైరవః పాతు దిశ్యైశాన్యాం మహేశ్వరః |
ఊర్ధ్వే పాతు విధాతా వై పాతాలే నందికో విభుః || 12 ||

సద్యోజాతస్తు మాం పాయాత్ సర్వతో దేవసేవితః |
వామదేవోఽవతు ప్రీతో రణే ఘోరే తథావతు || 13 ||

జలే తత్పురుషః పాతు స్థలే పాతు గురుః సదా |
డాకినీపుత్రకః పాతు దారాంస్తు లాకినీసుతః || 14 ||

పాతు సాకలకో భ్రాతౄన్ శ్రియం మే సతతం గిరః |
లాకినీపుత్రకః పాతు పశూనశ్వానజాంస్తథా || 15 ||

మహాకాలోఽవతు చ్ఛత్రం సైన్యం వై కాలభైరవః |
రాజ్యం రాజ్యశ్రియం పాయాత్ భైరవో భీతిహారకః || 16 ||

రక్షాహీనంతు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన |
తత్ సర్వం రక్ష మే దేవ త్వం యతః సర్వరక్షకః || 17 ||

ఏతత్ కవచమీశాన తవ స్నేహాత్ ప్రకాశితమ్ |
నాఖ్యేయం నరలోకేషు సారభూతం సుశ్రియమ్ || 18 ||

యస్మై కస్మై దాతవ్యం కవచేశం సుదుర్లభమ్ |
దేయం పరశిష్యేభ్యః కృపణేభ్యశ్చ శంకర || 19 ||

యో దదాతి నిషిద్ధేభ్యః వై భ్రష్టో భవేద్ధ్రువమ్ |
అనేన కవచేశేన రక్షాం కృత్వా ద్విజోత్తమః || 20 ||

విచరన్ యత్ర కుత్రాపి విఘ్నౌఘైః ప్రాప్యతే సః |
మంత్రేణ మ్రియతే యోగీ కవచం యన్న రక్షితః || 21 ||

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన దుర్లభం పాపచేతసామ్ |
భూర్జే రంభాత్వచే వాపి లిఖిత్వా విధివత్ ప్రభో || 22 ||

ధారయేత్ పాఠయేద్వాపి సంపఠేద్వాపి నిత్యశః |
సంప్రాప్నోతి ప్రభావం వై కవచస్యాస్య వర్ణితమ్ || 23 ||

నమో భైరవదేవాయ సారభూతాయ వై నమః |
నమస్త్రైలోక్యనాథాయ నాథనాథాయ వై నమః || 24 ||

ఇతి విశ్వసారోద్ధారతంత్రే ఆపదుద్ధారకల్పే భైరవభైరవీసంవాదే వటుకభైరవకవచంసంపూర్ణం ||