షోడశ గణపతి స్తవం – Shodasa Ganapathi Stavam

ప్రథమో బాలవిఘ్నేశో ద్వితీయస్తరుణో భవేత్ |
తృతీయో భక్తవిఘ్నేశశ్చతుర్థో వీరవిఘ్నపః || 1 ||

పంచమః శక్తివిఘ్నేశః షష్ఠో ధ్వజగణాధిపః |
సప్తమః సిద్ధిరుద్దిష్టః ఉచ్ఛిష్టశ్చాష్టమః స్మృతః || 2 ||

నవమో విఘ్నరాజః స్యాద్దశమః క్షిప్రనాయకః |
హేరంబశ్చైకాదశః స్యాద్ద్వాదశో లక్ష్మినాయకః || 3 ||

త్రయోదశో మహావిఘ్నో విజయాఖ్యశ్చతుర్దశః |
నృత్తాఖ్యః పంచదశః స్యాత్ షోడశశ్చోర్ధ్వనాయకః || 4 ||

ఏతత్ షోడశకం నామ స్తోత్రం సర్వార్థసాధకమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం సుఖీ సర్వతో జయీ || 5 ||

తస్య విఘ్నాః పలాయంతే వైనతేయాద్యథోరగాః |
గణేశ్వరప్రసాదేన మహాజ్ఞానీ భవేద్ధ్రువమ్ || 6 ||

ఇతి షోడశగణపతి స్తవమ్ సంపూర్ణం |