శ్రీ గణాధీశ స్తోత్రం (శివశక్తి కృతం) – Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram

శ్రీశక్తిశివావూచతుః |
నమస్తే గణనాథాయ గణానాం పతయే నమః |
భక్తిప్రియాయ దేవేశ భక్తేభ్యః సుఖదాయక || 1 ||

స్వానందవాసినే తుభ్యం సిద్ధిబుద్ధివరాయ |
నాభిశేషాయ దేవాయ ఢుంఢిరాజాయ తే నమః || 2 ||

వరదాభయహస్తాయ నమః పరశుధారిణే |
నమస్తే సృణిహస్తాయ నాభిశేషాయ తే నమః || 3 ||

అనామయాయ సర్వాయ సర్వపూజ్యాయ తే నమః |
సగుణాయ నమస్తుభ్యం బ్రహ్మణే నిర్గుణాయ || 4 ||

బ్రహ్మభ్యో బ్రహ్మదాత్రే గజానన నమోఽస్తు తే |
జ్యేష్ఠాయ చాదిపూజ్యాయ జ్యేష్ఠరాజాయ తే నమః || 5 ||

మాత్రే పిత్రే సర్వేషాం హేరంబాయ నమో నమః |
అనాదయే విఘ్నేశ విఘ్నకర్త్రే నమో నమః || 6 ||

విఘ్నహర్త్రే స్వభక్తానాం లంబోదర నమోఽస్తు తే |
త్వదీయభక్తియోగేన యోగీశాః శాంతిమాగతాః || 7 ||

కిం స్తువో యోగరూపం తం ప్రణమావశ్చ విఘ్నప |
తేన తుష్టో భవ స్వామిన్ ఇత్యుక్త్వా తం ప్రణేమతుః || 8 ||

తావుత్థాప్య గణాధీశ ఉవాచ తౌ మహేశ్వరౌ |
శ్రీగణేశ ఉవాచ |
భవత్కృతమిదం స్తోత్రం మమ భక్తివివర్ధనమ్ || 9 ||

భవిష్యతి సౌఖ్యస్య పఠతే శృణ్వతే ప్రదమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం చైవ పుత్రపౌత్రాదికం తథా |
ధనధాన్యాదికం సర్వం లభతే తేన నిశ్చితమ్ || 10 ||

ఇతి శివశక్తికృతం శ్రీగణాధీశస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |