శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం – Shatru Samharaka Ekadanta Stotram

దేవర్షయ ఊచుః |
నమస్తే గజవక్త్రాయ గణేశాయ నమో నమః |
అనంతానందభోక్త్రే వై బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపిణే || 1 ||

ఆదిమధ్యాంతహీనాయ చరాచరమయాయ తే |
అనంతోదరసంస్థాయ నాభిశేషాయ తే నమః || 2 ||

కర్త్రే పాత్రే సంహర్త్రే త్రిగుణానామధీశ్వర |
సర్వసత్తాధరాయైవ నిర్గుణాయ నమో నమః || 3 ||

సిద్ధిబుద్ధిపతే తుభ్యం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయ |
బ్రహ్మభూతాయ దేవేశ సగుణాయ నమో నమః || 4 ||

పరశుం దధతే తుభ్యం కమలేన ప్రశోభినే |
పాశాభయధరాయైవ మహోదర నమో నమః || 5 ||

మూషకారూఢదేవాయ మూషకధ్వజినే నమః |
ఆదిపూజ్యాయ సర్వాయ సర్వపూజ్యాయ తే నమః || 6 ||

గుణసంయుక్తకాయాయ నిర్గుణాత్మకమస్తక |
తయోరభేదరూపేణ చైకదంతాయ తే నమః || 7 ||

వేదాంతగోచరాయైవ వేదాంతాలభ్యకాయ తే |
యోగాధీశాయ వై తుభ్యం బ్రహ్మాధీశాయ తే నమః || 8 ||

అపారగుణధారాయానంతమాయాప్రచాలక |
నానావతారభేదాయ శాంతిదాయ నమో నమః || 9 ||

వయం ధన్యా వయం ధన్యా యైర్దృష్టో గణనాయకః |
బ్రహ్మభూయమయః సాక్షాత్ ప్రత్యక్షం పురతః స్థితః || 10 ||

ఏవం స్తుత్వా ప్రహర్షేణ ననృతుర్భక్తిసంయుతాః |
సాశ్రునేత్రాన్ సరోమాంచాన్ దృష్ట్వా తాన్ ఢుంఢిరబ్రవీత్ || 11 ||

ఏకదంత ఉవాచ |
వరం వృణుత దేవేశా మునయశ్చ యథేప్సితమ్ |
దాస్యామి తం సందేహో భవేద్యద్యపి దుర్లభః || 12 ||

భవత్కృతం మదీయం యత్ స్తోత్రం సర్వార్థదం భవేత్ |
పఠతే శ్రుణ్వతే దేవా నానాసిద్ధిప్రదం ద్విజాః || 13 ||

శత్రునాశకరం చైవాంతే స్వానందప్రదాయకమ్ |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం లభతే పాఠతో నరః || 14 ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలపురాణే ద్వితీయేఖండే ఏకదంతచరితే ద్విపంచాశత్తమోఽధ్యాయే ఏకదంతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |