షణ్ముఖ ధ్యాన శ్లోకాః – Shanmukha Dhyana Slokah

షడాననం త్రిషణ్ణేత్రం విద్రుమాభం ద్విపాదకమ్ |
ఖడ్గాభయగదాశక్తిఖేటం దక్షిణబాహుభిః || 1 ||

వరపద్మధనుఃశూలవజ్రాన్ వామేన ధారిణమ్ |
వజ్రప్రవాళవైడూర్యప్రత్యుప్తమకుటాన్వితమ్ || 2 ||

పీతాంబరవిభూషాఢ్యం దివ్యగంధానులేపనమ్ |
రత్నాద్యాభరణైర్యుక్తం ప్రసన్నవదనాన్వితమ్ || 3 ||

మయూరేశసమాసీనం సర్వాభరణభూషితమ్ |
గుహం షోడశవేతానం షణ్ముఖం విభావయేత్ || 4 ||

పూర్వముఖ ధ్యానం
వచద్భువం శశాంకాభం ఏకవక్త్రం త్రిలోచనమ్ |
చతుర్భుజసమాయుక్తం వరాభయసమన్వితమ్ ||
సవ్యే చాన్యే దండయుతం ఊరూహస్తం వామకే |
రుద్రాక్షమాలాభరణం భస్మపుండ్రాంకితం క్రమాత్ ||
పురశ్చూడాసమాయుక్తం మౌంజీకౌపీనధారిణమ్ |
అక్షమాలాసమాయుక్తం పాదుకాద్వయభూషితమ్ ||
కాషాయవస్త్రసంయుక్తం వచద్భువం విభావయేత్ ||

దక్షిణముఖ ధ్యానం
జగద్భూతం భృంగవర్ణం ఏకవక్త్రం వరాభయమ్ |
శక్తిశూలసమాయుక్తం కరండమకుటాన్వితమ్ |
మయురేశసమాసీనం భావయే విశేషతః ||

నైరృతిముఖ ధ్యానం
విశ్వభువం రక్తాభం ఏకవక్త్రం త్రిలోచనమ్ |
వరాభయకరోపేతం ఖడ్గఖేటకసంయుతమ్ |
మయూరవాహనారూఢం భావయేత్సతతం ముదా ||

పశ్చిమముఖ ధ్యానం
శుక్లవర్ణం బ్రహ్మభువం ఏకవక్త్రం త్రిలోచనమ్ |
వరాభయసమాయుక్తం ఘంటానాదసమన్వితమ్ |
మయూరేశసమాసీనం భావయే విశేషతః ||

ఉత్తరముఖ ధ్యానం
హేమవర్ణం చాగ్నిభువం త్రినేత్రం చైకవక్త్రకమ్ |
వరాభయసమాయుక్తం గదాధ్వజసమన్వితమ్ |
మయూరవాహనారూఢం భావయేద్వహ్నిసంభవమ్ ||

ఈశానముఖ ధ్యానం
బృహద్భువం స్ఫటికవర్ణాభం చైకవక్త్రకమ్ |
వరాభయసమాయుక్తం త్రినేత్రం యజ్ఞసూత్రకమ్ |
మయూరేశసమాసీనం బృహద్భువం విభావయేత్ ||

ఓం నమో భగవతే సుబ్రహ్మణ్యాయ |