షడాననాష్టకం – Shadanana Ashtakam

అగస్తిరువాచ |
నమోఽస్తు వృందారకవృందవంద్య-
పాదారవిందాయ సుధాకరాయ |
షడాననాయామితవిక్రమాయ
గౌరీహృదానందసముద్భవాయ || 1 ||

నమోఽస్తు తుభ్యం ప్రణతార్తిహంత్రే
కర్త్రే సమస్తస్య మనోరథానామ్ |
దాత్రే రథానాం పరతారకస్య
హంత్రే ప్రచండాసుర తారకస్య || 2 ||

అమూర్తమూర్తాయ సహస్రమూర్తయే
గుణాయ గుణ్యాయ పరాత్పరాయ |
అపారపారాయ పరాపరాయ
నమోఽస్తు తుభ్యం శిఖివాహనాయ || 3 ||

నమోఽస్తు తే బ్రహ్మవిదాం వరాయ
దిగంబరాయాంబర సంస్థితాయ |
హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యబాహవే
నమో హిరణ్యాయ హిరణ్యరేతసే || 4 ||

తపఃస్వరూపాయ తపోధనాయ
తపఃఫలానాం ప్రతిపాదకాయ |
సదా కుమారాయ హిమారమారిణే
తృణీకృతైశ్వర్య విరాగిణే నమః || 5 ||

నమోఽస్తు తుభ్యం శరజన్మనే విభో
ప్రభాతసూర్యారుణదంతపంక్తయే |
బాలాయ చాబాలపరాక్రమాయ
షాణ్మాతురాయాలమనాతురాయ || 6 ||

మీఢుష్టమాయోత్తరమీఢుషే నమో
నమో గణానాం పతయే గణాయ |
నమోఽస్తు తే జన్మజరాతిగాయ
నమో విశాఖాయ సుశక్తిపాణయే || 7 ||

సర్వస్య నాథస్య కుమారకాయ
క్రౌంచారయే తారకమారకాయ |
స్వాహేయ గాంగేయ కార్తికేయ
శైవేయ తుభ్యం సతతం నమోఽస్తు || 8 ||

ఇతి స్కాందపురాణే కాశీఖండే పంచవింశతితమోఽధ్యాయే అగస్త్యప్రోక్తం షడాననాష్టకమ్ |