శరవణభవ మంత్రాక్షర షట్కం – Saravanabhava Mantrakshara Shatkam

శక్తిస్వరూపాయ శరోద్భవాయ
శక్రార్చితాయాథ శచీస్తుతాయ |
శమాయ శంభుప్రణవార్థదాయ
శకారరూపాయ నమో గుహాయ || 1 ||

రణన్మణిప్రోజ్జ్వలమేఖలాయ
రమాసనాథప్రణవార్థదాయ |
రతీశపూజ్యాయ రవిప్రభాయ
రకారరూపాయ నమో గుహాయ || 2 ||

వరాయ వర్ణాశ్రమరక్షకాయ
వరత్రిశూలాభయమండితాయ |
వలారికన్యాసుకృతాలయాయ
వకారరూపాయ నమో గుహాయ || 3 ||

నగేంద్రకన్యేశ్వరతత్త్వదాయ
నగాధిరూఢాయ నగార్చితాయ |
నగాసురఘ్నాయ నగాలయాయ
నకారరూపాయ నమో గుహాయ || 4 ||

భవాయ భర్గాయ భవాత్మజాయ
భస్మాయమానాద్భుతవిగ్రహాయ |
భక్తేష్టకామప్రదకల్పకాయ
భకారరూపాయ నమో గుహాయ || 5 ||

వల్లీవలారాతిసుతార్చితాయ
వరాంగరాగాంచితవిగ్రహాయ |
వల్లీకరాంభోరుహమర్దితాయ
వకారరూపాయ నమో గుహాయ || 6 ||

ఇతి శ్రీశరవణభవమంత్రాక్షరషట్కమ్ |