శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కం – Saravana Bhava Devasenesha Shatkam

కరతలరాజచ్ఛక్తే స్వరదపరాభూతకుందసుమగర్వ |
సురవరనిషేవితాంఘ్రే శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 1 ||

తటిదాభదేహకాంతే కటివిలసత్పీతవర్ణకౌశేయ |
పాటితశూరాసుర భో శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 2 ||

నీలగ్రీవతనూద్భవ బాలదినేశానకోటినిభదేహ |
కాలప్రతిభటమోదద శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 3 ||

పదజితపంకజ పంకజభవపంకజనేత్రముఖ్యసురవంద్య |
పదవీం ప్రాపయ మహతీం శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 4 ||

తారకదైత్యనివారక తారాపతిగర్వహారిషడ్వక్త్ర |
తారక భవాంబురాశేః శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 5 ||

పర్వతసుతామనోఽంబుజసద్యఃసంజాతవాసరేశతతే |
సర్వశ్రుతిగీతవిభో శరవణభవ పాహి దేవసేనేశ || 6 ||

ఇతి శృంగేరిజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ శరవణభవ దేవసేనేశ షట్కమ్ |