సంతాన గణపతి స్తోత్రం – Santhana Ganapathi Stotram

నమోఽస్తు గణనాథాయ సిద్ధిబుద్ధియుతాయ |
సర్వప్రదాయ దేవాయ పుత్రవృద్ధిప్రదాయ || 1 ||

గురూదరాయ గురవే గోప్త్రే గుహ్యాసితాయ తే |
గోప్యాయ గోపితాశేషభువనాయ చిదాత్మనే || 2 ||

విశ్వమూలాయ భవ్యాయ విశ్వసృష్టికరాయ తే |
నమో నమస్తే సత్యాయ సత్యపూర్ణాయ శుండినే || 3 ||

ఏకదంతాయ శుద్ధాయ సుముఖాయ నమో నమః |
ప్రపన్నజనపాలాయ ప్రణతార్తివినాశినే || 4 ||

శరణం భవ దేవేశ సంతతిం సుదృఢా కురు |
భవిష్యంతి యే పుత్రా మత్కులే గణనాయక || 5 ||

తే సర్వే తవ పూజార్థం నిరతాః స్యుర్వరోమతః |
పుత్రప్రదమిదం స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || 6 ||

ఇతి సంతానగణపతిస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||