ఉమమహేశ్వరాష్టకం (సంఘిల కృతం) – Sanghila Krita Uma Maheswara Ashtakam

పితామహశిరచ్ఛేదప్రవీణకరపల్లవ |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || 1 ||

నిశుంభశుంభప్రముఖదైత్యశిక్షణదక్షిణే |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || 2 ||

శైలరాజస్య జామాతః శశిరేఖావతంసక |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || 3 ||

శైలరాజాత్మజే మాతః శాతకుంభనిభప్రభే |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || 4 ||

భూతనాథ పురారాతే భుజంగామృతభూషణ |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || 5 ||

పాదప్రణతభక్తానాం పారిజాతగుణాధికే |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || 6 ||

హాలాస్యేశ దయామూర్తే హాలాహలలసద్గళ |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వర || 7 ||

నితంబిని మహేశస్య కదంబవననాయికే |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరి || 8 ||

ఇతి శ్రీహాలాస్యమాహాత్మ్యే సంఘిలకృతం ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్ సంపూర్ణం |