సంసారమోహన గణేశ కవచం – Samsara Mohana Ganesha Kavacham

శ్రీవిష్ణురువాచ |
సంసారమోహనస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ఋషిశ్ఛందశ్చ బృహతీ దేవో లంబోదరః స్వయమ్ || 1 ||

ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః |
సర్వేషాం కవచానాం సారభూతమిదం మునే || 2 ||

ఓం గం హుం శ్రీగణేశాయ స్వాహా మే పాతు మస్తకమ్ |
ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రో లలాటం మే సదాఽవతు || 3 ||

ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం గమితి సంతతం పాతు లోచనమ్ |
తాలుకం పాతు విఘ్నేశః సంతతం ధరణీతలే || 4 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీమితి సంతతం పాతు నాసికామ్ |
ఓం గౌం గం శూర్పకర్ణాయ స్వాహా పాత్వధరం మమ || 5 ||

దంతాని తాలుకాం జిహ్వాం పాతు మే షోడశాక్షరః |
ఓం లం శ్రీం లంబోదరాయేతి స్వాహా గండం సదాఽవతు || 6 ||

ఓం క్లీం హ్రీం విఘ్ననాశాయ స్వహా కర్ణం సదాఽవతు |
ఓం శ్రీం గం గజాననాయేతి స్వాహా స్కంధం సదాఽవతు || 7 ||

ఓం హ్రీం వినాయకాయేతి స్వాహా పృష్ఠం సదాఽవతు |
ఓం క్లీం హ్రీమితి కంకాలం పాతు వక్షఃస్థలం గమ్ || 8 ||

కరౌ పాదౌ సదా పాతు సర్వాంగం విఘ్ననిఘ్నకృత్ |
ప్రాచ్యాం లంబోదరః పాతు ఆగ్నేయ్యాం విఘ్ననాయకః || 9 ||

దక్షిణే పాతు విఘ్నేశో నైరృత్యాం తు గజాననః |
పశ్చిమే పార్వతీపుత్రో వాయవ్యాం శంకరాత్మజః || 10 ||

కృష్ణస్యాంశశ్చోత్తరే పరిపూర్ణతమస్య |
ఐశాన్యామేకదంతశ్చ హేరంబః పాతు చోర్ధ్వతః || 11 ||

అధో గణాధిపః పాతు సర్వపూజ్యశ్చ సర్వతః |
స్వప్నే జాగరణే చైవ పాతు మాం యోగినాం గురుః || 12 ||

కథితం గణనాథస్య సర్వమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ |
సంసారమోహనం నామ కవచం పరమాద్భుతమ్ |
పరం వరం సర్వపూజ్యం సర్వసంకటతారణమ్ || 13 ||

ఇతి బ్రహ్మవైవర్తే గణపతిఖండే సంసారమోహనం నామ గణేశ కవచమ్ |