శ్రీ ఋణహర్తృ గణేశ స్తోత్రం – Runaharthru Ganesha Stotram

|| అథ స్తోత్రమ్ ||

సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్ పూజితః ఫలసిద్ధయే |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 1 ||

త్రిపురస్య వధాత్పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 2 ||

హిరణ్యకశిప్వాదీనాం వధార్థే విష్ణునార్చితః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || ||

మహిషస్య వధే దేవ్యా గణనాథః ప్రపూజితః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 4 ||

తారకస్య వధాత్పూర్వం కుమారేణ ప్రపూజితః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 5 ||

భాస్కరేణ గణేశో హి పూజితశ్ఛ విసిద్ధయే |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 6 ||

శశినా కాంతి వృద్ధ్యర్థం పూజితో గణనాయకః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 7 ||

పాలనాయ స్వతపసాం విశ్వామిత్రేణ పూజితః |
సదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతు మే || 8 ||

ఇదం ఋణహరస్తోత్రం తీవ్రదారిద్ర్యనాశనమ్ |
ఏకవారం పఠేన్నిత్యం వర్షమేకం సమాహితః || 9 ||

దారిద్ర్యాద్దారుణాన్ముక్తః కుబేరసంపదం వ్రజేత్ |
ఫడంతోఽయం మహామంత్రః సార్థపంచదశాక్షరః || 10 ||

ఓం గణేశ ఋణం ఛింది వరేణ్యం హుం నమః ఫట్ |
ఇమం మంత్రం పఠేదంతే తతశ్చ శుచిభావనః || 11 ||

ఏకవింశతిసంఖ్యాభిః పురశ్చరణమీరితమ్ |
సహస్రావర్తనాత్ సమ్యక్ షణ్మాసం ప్రియతాం వ్రజేత్ || 12 ||

బృహస్పతిసమో జ్ఞానే ధనే ధనపతిర్భవేత్ |
అస్యైవాయుతసంఖ్యాభిః పురశ్చరణమీరితమ్ || 13 ||

లక్షమావర్తనాత్ సమ్యగ్ వాంఛితం ఫలమాప్నుయాత్ |
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం స్మృతిమాత్రతః || 14 ||

|| అథ ప్రయోగః ||

అస్య శ్రీ ఋణహర్తృగణపతిస్తోత్ర మహామంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీఋణహర్తృగణపతిర్దేవతా | గ్లౌం బీజం | గః శక్తిః | గం కీలకం | మమ సకల ఋణనాశనే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః |
ఓం గణేశ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం ఋణం ఛింది తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వరేణ్యం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హుం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం నమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఫట్ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

షడంగన్యాసః |
ఓం గణేశ హృదయాయ నమః |
ఓం ఋణం ఛింది శిరసే స్వాహా |
ఓం వరేణ్యం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హుం కవచాయ హుమ్ |
ఓం నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఫట్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానం
సిందూరవర్ణం ద్విభుజం గణేశం
లంబోదరం పద్మదళే నివిష్టమ్ |
బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం
సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా ||

|| మంత్రః ||
ఓం గణేశ ఋణం ఛింది వరేణ్యం హుం నమః ఫట్ |

ఇతి శ్రీకృష్ణయామలతంత్రే ఉమామహేశ్వరసంవాదే ఋణహర్తృ గణేశ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |