శ్రీ ఋణవిమోచన మహాగణపతి స్తోత్రం - Runa Vimochana Ganapati Stotram

స్మరామి దేవదేవేశం వక్రతుండం మహాబలమ్ |
షడక్షరం కృపాసింధుం నమామి ఋణముక్తయే || 1 ||

ఏకాక్షరం హ్యేకదంతం ఏకం బ్రహ్మ సనాతనమ్ |
ఏకమేవాద్వితీయం నమామి ఋణముక్తయే || 2 ||

మహాగణపతిం దేవం మహాసత్త్వం మహాబలమ్ |
మహావిఘ్నహరం శంభోః నమామి ఋణముక్తయే || 3 ||

కృష్ణాంబరం కృష్ణవర్ణం కృష్ణగంధానులేపనమ్ |
కృష్ణసర్పోపవీతం నమామి ఋణముక్తయే || 4 ||

రక్తాంబరం రక్తవర్ణం రక్తగంధానులేపనమ్ |
రక్తపుష్పప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే || 5 ||

పీతాంబరం పీతవర్ణం పీతగంధానులేపనమ్ |
పీతపుష్పప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే || 6 ||

ధూమ్రాంబరం ధూమ్రవర్ణం ధూమ్రగంధానులేపనమ్ |
హోమధూమప్రియం దేవం నమామి ఋణముక్తయే || 7 ||

ఫాలనేత్రం ఫాలచంద్రం పాశాంకుశధరం విభుమ్ |
చామరాలంకృతం దేవం నమామి ఋణముక్తయే || 8 ||

ఇదం త్వృణహరం స్తోత్రం సంధ్యాయాం యః పఠేన్నరః |
షణ్మాసాభ్యంతరేణైవ ఋణముక్తో భవిష్యతి || 9 ||

ఇతి ఋణవిమోచన మహాగణపతి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |