రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః (రుద్ర నమక స్తోత్రం) – Rudradhyaya Stuti (Rudra Namaka Stotram)

ధ్యానం |


ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర-
-
జ్జ్యోతిఃస్ఫాటికలింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ ||

బ్రహ్మాండవ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలితశశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సులలితవపుషః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాః నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఇత్యుక్త్వా సత్వరం సాంబం స్మృత్వా శంకరపాదుకే
ధ్యాత్వా యయౌ గణాధీశః శివసన్నిధిమాదరాత్ |
తతః ప్రణమ్య బహుధా కృతాంజలిపుటః ప్రభుః
శంభుం స్తోతుం మతిం చక్రే సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ ||

గణేశ ఉవాచ |


నమస్తే దేవదేవాయ నమస్తే రుద్ర మన్యవే |
నమస్తే చంద్రచూడాయాప్యుతోత ఇషవే నమః || 1 ||

నమస్తే పార్వతీకాంతాయైకరూపాయ ధన్వనే |
నమస్తే భగవన్ శంభో బాహుభ్యాముత తే నమః || 2 ||

ఇషుః శివతమా యా తే తయా మృడాయ రుద్ర మామ్ |
శివం ధనుర్యద్బభూవ తేనాపి మృడయాధునా || 3 ||

శరవ్యా యా శివతమా తయాపి మృడయ ప్రభో |
యా తే రుద్ర శివా నిత్యం సర్వమంగళసాధనమ్ || 4 ||

తయాభిచాకశీహి త్వం తనువా మాముమాపతే |
ఘోరయా తనువాచాపి రుద్రాద్యాపాపకాశినీ || 5 ||

యా తయా మృడయ స్వామిన్ సదా శంతమయా ప్రభో |
గిరిశంత మహారుద్ర హస్తే యామిషుమస్తవే || 6 ||

బిభర్షి తాం గిరిత్రాద్య శివాం కురు శివాపతే |
శివేన వచసా రుద్ర నిత్యం వాచా వదామసి || 7 ||

త్వద్భక్తి పరిపూతాంగం మహింసీః పురుషం జగత్ |
యచ్చ శర్వ జగత్సర్వమయక్ష్మం సుమనా అసత్ || 8 ||

యథా తథావమాం రుద్ర తదన్యధాపి మే ప్రభో |
రుద్ర త్వం ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ పాపవినాశకః || 9 ||

అధివక్తాఽధ్యవోచన్మాం భావలింగార్చకం ముదా |
అహీన్ సర్వాన్ యాతు ధాన్యః సర్వా అప్యద్య జంభయన్ || 10 ||

అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రుః నీలగ్రీవః సుమంగళః |
విలోహితోస్త్వయం శంభో త్వదధిష్ఠాన ఏవ హి || 11 ||

నమో నమస్తే భగవన్ నీలగ్రీవాయ మీఢుషే |
సహస్రాక్షాయ శుద్ధాయ సచ్చిదానందమూర్తయే || 12 ||

ఉభయోగార్త్నియోర్జ్యా యా ధన్వనస్తాం ప్రముంచతామ్ |
సంప్రాప్య ధనురన్యేషాం భయాయ ప్రభవిష్యతి || 13 ||

అస్మద్భయ వినాశార్థ మధునాభయద ప్రభో |
యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరతా భగవో వాప || 14 ||

అవతత్య ధనుశ్చ త్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
ముఖా నిశీర్య శల్యానాం శివో నః సుమనా భవ || 15 ||

విజ్యం ధనురిదం భూయాత్ విశల్యో బాణవానపి |
అనేశన్నిషవశ్చాపి హ్యాభురస్తు నిషంగథిః || 16 ||

కపర్దినో మహేశస్య యది నాభుర్నిషంగథిః |
ఇషవో పి సమర్థాశ్చేత్ సామర్థ్యేతు భయం భవేత్ || 17 ||

యా తే హేతిర్ధనుర్హస్తే మీఢుష్టమ బభూవ యా |
తయాఽస్మాన్ విశ్వతస్తేన పాలయ త్వమయక్ష్మయా || 18 ||

అనాతతాయాయుధాయ నమస్తే ధృష్ణవే నమః |
బాహుభ్యాం ధన్వనే శంభో నమో భూయో నమో నమః || 19 ||

పరితే ధన్వనో హేతిః విశ్వతోఽస్మాన్ వృణక్తు నః |
ఇషుధిస్తవ యా తావదస్మదారే నిధేహి తమ్ || 20 ||

హిరణ్యబాహవే తుభ్యం సేనాన్యే తే నమో నమః |
దిశాం పతయే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || 21 ||

త్విషీమతే నమస్తుభ్యం నమః సస్పింజరాయ తే |
నమః పథీనాం పతయే బభ్లుశాయ నమో నమః || 22 ||

నమో వివ్యాధినేన్నానాం పతయే ప్రభవే నమః |
నమస్తే హరికేశాయ రుద్రాయాస్తూపవీతినే || 23 ||

పుష్టానాం పతయే తుభ్యం జగతాం పతయే నమః |
సంసార హేతి రూపాయ రుద్రాయాప్యాతతాయినే || 24 ||

క్షేత్రాణాం పతయే తుభ్యం సూతాయ సుకృతాత్మనే |
అహంత్యాయ నమస్తుభ్యం వనానాం పతయే నమః || 25 ||

రోహితాయ స్థపతయే మంత్రిణే వాణిజాయ |
కక్షాణాం పతయే తుభ్యం నమస్తుభ్యం భువంతయే || 26 ||

తద్వారివస్కృతాయాస్తు మహాదేవాయ తే నమః |
ఓషాధీనాం పతయే నమస్తుభ్యం మహాత్మనే || 27 ||

ఉచ్చైర్ఘోషాయ ధీరాయ ధీరాన్ క్రందయతే నమః || 28 ||

పత్తీనాం పతయే తుభ్యం కృత్స్నవీతాయ తే నమః |
ధావతే ధవలాయాపి సత్త్వనాం పతయే నమః || 29 ||

ఆవ్యాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిషంగిణే |
స్తేనానాం పతయే తుభ్యం దివ్యేషుధిమతే నమః || 30 ||

తస్కరాణాం పతయే వంచతే పరివంచతే |
స్తాయూనాం పతయే తుభ్యం నమస్తేఽస్తు నిచేరవే || 31 ||

నమః పరిచరాయాఽపి మహారుద్రాయ తే నమః |
అరణ్యానాం పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః || 32 ||

ఉష్ణీషిణే నమస్తుభ్యం నమో గిరిచరాయ తే |
కులుంచానాం పతయే నమస్తుభ్యం భవాయ || 33 ||

నమో రుద్రాయ శర్వాయ తుభ్యం పశుపతే నమః |
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్చాగ్రేవధాయ || 34 ||

నమో దూరేవధాయాఽపి నమో హంత్రే నమో నమః |
హనీయసే నమస్తుభ్యం నీలగ్రీవాయ తే నమః || 35 ||

నమస్తే శితికంఠాయ నమస్తేఽస్తు కపర్దినే |
నమస్తే వ్యుప్తకేశాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే || 36 ||

గిరిశాయ నమస్తేఽస్తు శిపివిష్టాయ తే నమః |
నమస్తే శంభవే తుభ్యం మయోభవ నమోఽస్తు తే || 37 ||

మయస్కర నమస్తుభ్యం శంకరాయ నమో నమః |
నమః శివాయ శర్వాయ నమః శివతరాయ || 38 ||

నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ నమః పార్యాయ తే నమః |
ఆవార్యాయ నమస్తేఽస్తు నమః ప్రతరణాయ || 39 ||

నమ ఉత్తరణాయాఽపి హరాతార్యాయ తే నమః |
ఆలాద్యాయ నమస్తేఽస్తు భక్తానాం వరదాయ || 40 ||

నమః శష్ప్యాయ ఫేన్యాయ సికత్యాయ నమో నమః |
ప్రవాహ్యాయ నమస్తేఽస్తు హ్రస్వాయాఽస్తు నమో నమః || 41 ||

వామనాయ నమస్తేఽస్తు బృహతే నమో నమః |
వర్షీయసే నమస్తేఽస్తు నమో వృద్ధాయ తే నమః || 42 ||

సంవృధ్వనే నమస్తుభ్యమగ్రియాయ నమో నమః |
ప్రథమాయ నమస్తుభ్యమాశవే చాజిరాయ || 43 ||

శీఘ్రియాయ నమస్తేఽస్తు శీభ్యాయ నమో నమః |
నమ ఊర్మ్యాయ శర్వాయాఽప్యవస్వన్యాయ తే నమః || 44 ||

స్రోతస్యాయ నమస్తుభ్యం ద్వీప్యాయ నమో నమః |
జ్యేష్ఠాయ నమస్తుభ్యం కనిష్ఠాయ నమో నమః || 45 ||

పూర్వజాయ నమస్తుభ్యం నమోస్త్వపరజాయ |
మధ్యమాయ నమస్తుభ్యమపగల్భాయ తే నమః || 46 ||

జఘన్యాయ నమస్తుభ్యం బుధ్నియాయ నమో నమః |
సోభ్యాయ ప్రతిసర్యాయ యామ్యాయ నమో నమః || 47 ||

క్షేమ్యాయ నమస్తుభ్యం యామ్యాయ నమో నమః |
ఉర్వర్యాయ నమస్తుభ్యం ఖల్యాయ నమో నమః || 48 ||

శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయావస్వన్యాయ తే నమః |
నమో వన్యాయ కక్ష్యాయ మౌంజ్యాయ నమో నమః || 49 ||

శ్రవాయ నమస్తుభ్యం ప్రతిశ్రవ నమో నమః |
ఆశుషేణాయ శూరాయ నమోస్త్వాఽశురథాయ || 50 ||

వరూథినే పర్మిణే బిల్మినే నమో నమః |
శ్రుతాయ శ్రుతసేనాయ నమః కవచినే నమః || 51 ||

దుందుభ్యాయ నమస్తుభ్యమాహనన్యాయ తే నమః |
ప్రహితాయ నమస్తుభ్యం ధృష్ణవే ప్రమృశాయ || 52 ||

పారాయ పారవిందాయ నమస్తీక్ష్ణేషవే నమః |
సుధన్వనే నమస్తుభ్యం స్వాయుధాయ నమో నమః || 53 ||

నమః స్రుత్యాయ పథ్యాయ నమః కాట్యాయ తే నమః |
నమో నీప్యాయ సూద్యాయ సరస్యాయ తే నమః || 54 ||

నమో నాద్యాయ భవ్యాయ వైశంతాయ నమో నమః |
అవట్యాయ నమస్తుభ్యం నమః కూప్యాయ తే నమః || 55 ||

అవర్ష్యాయ వర్ష్యాయ మేఘ్యాయ నమో నమః |
విద్యుత్యాయ నమస్తుభ్యమీధ్రియాయ నమో నమః || 56 ||

ఆతప్యాయ నమస్తుభ్యం వాత్యాయ నమో నమః |
రేష్మియాయ నమస్తుభ్యం వాస్తవ్యాయ తే నమః || 57 ||

వాస్తుపాయ నమస్తుభ్యం నమః సోమాయ తే నమః |
నమో రుద్రాయ తామ్రాయాఽప్యరుణాయ తే నమః || 58 ||

నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమః శంగాయ తే నమః |
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ సికత్యాయ నమో నమః || 59 ||

ప్రవాహ్యాయ నమస్తుభ్యమిరిణ్యాయ నమో నమః |
నమస్తే చంద్రచూడాయ ప్రపథ్యాయ నమో నమః || 60 ||

కింశిలాయ నమస్తేఽస్తు క్షయణాయ తే నమః |
కపర్దినే నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽస్తు పులస్తయే || 61 ||

నమో గోష్ఠ్యాయ గృహ్యాయ గ్రహాణాం పతయే నమః |
నమస్తల్ప్యాయ గేహ్యాయ గుహావాసాయ తే నమః || 62 ||

కాట్యాయ గహ్వరేష్ఠాయ హ్రదయ్యాయ తే నమః |
నివేష్ప్యాయ నమస్తుభ్యం పాంసవ్యాయ తే నమః || 63 ||

రజస్యాయ నమస్తుభ్యం పరాత్పర తరాయ |
నమస్తే హరికేశాయ శుష్క్యాయ నమో నమః || 64 ||

హరిత్యాయ నమస్తుభ్యం హరిద్వర్ణాయ తే నమః |
నమః ఉర్మ్యాయ సూర్మ్యాయ పర్ణ్యాయ నమో నమః || 65 ||

నమోపగురమాణాయ పర్ణశద్యాయ తే నమః |
అభిఘ్నతే చాఖ్ఖిదతే నమః ప్రఖ్ఖిదతే నమః || 66 ||

విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వాధారాయ తే నమః |
త్ర్యంబకాయ రుద్రాయ గిరిజాపతయే నమః || 67 ||

మణికోటీరకోటిస్థ కాంతిదీప్తాయ తే నమః |
వేదవేదాంత వేద్యాయ వృషారూఢాయ తే నమః || 68 ||

అవిజ్ఞేయస్వరూపాయ సుందరాయ నమో నమః |
ఉమాకాంత నమస్తేఽస్తు నమస్తే సర్వసాక్షిణే || 69 ||

హిరణ్యబాహవే తుభ్యం హిరణ్యాభరణాయ |
నమో హిరణ్యరూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః || 70 ||

హిరణ్యపతయే తుభ్యమంబికాపతయే నమః |
ఉమాయాః పతయే తుభ్యం నమః పాపప్రణాశక || 71 ||

మీఢుష్టమాయ దుర్గాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే |
తవ్యసే బిల్వపూజ్యాయ నమః కళ్యాణరూపిణే || 72 ||

అపార కళ్యాణ గుణార్ణవాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ |
కాలాంతకాయాపి నమో నమస్తే
దిక్కాలరూపాయ నమో నమస్తే || 73 ||

వేదాంతబృందస్తుత సద్గుణాయ
గుణప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ |
శ్రీ విశ్వనాథాయ నమో నమస్తే
కాశీనివాసాయ నమో నమస్తే || 74 ||

అమేయ సౌందర్య సుధానిధాన
సమృద్ధిరూపాయ నమో నమస్తే |
ధరాధరాకార నమో నమస్తే
ధారాస్వరూపాయ నమో నమస్తే || 75 ||

నీహార శైలాత్మజ హృద్విహార
ప్రకాశహార ప్రవిభాసి వీర |
వీరేశ్వరాపార దయానిధాన
పాహి ప్రభో పాహి నమో నమస్తే || 76 ||

వ్యాస ఉవాచ |
ఏవం స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య పునః పునః |
కృతాంజలిపుటస్తస్థౌ పార్శ్వే డుంఠివినాయకః || 77 ||

తమాలోక్య సుతం ప్రాప్తం వేదం వేదాంగపారగమ్ |
స్నేహాశ్రుధారా సంవీతం ప్రాహ డుంఠిం సదాశివః || 78 ||

ఇతి శ్రీ శివరహస్యే హరాఖ్యే తృతీయాంశే పూర్వార్థే గణేశకృత రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః నామ దశమోఽధ్యాయః |
అనేన శ్రీగణేశకృత శ్లోకాత్మక రుద్రధ్యాయ పారాయణేన శ్రీవిశ్వేశ్వరః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు |