రుద్ర పంచముఖ ధ్యానం – Rudra panchamukha dhyanam

సంవర్తాగ్నితటిత్ప్రదీప్తకనకప్రస్పర్ధితేజోమయం
గంభీరధ్వనిమిశ్రితోగ్రదహనప్రోద్భాసితామ్రాధరమ్ |
అర్ధేందుద్యుతిలోలపింగళజటాభారప్రబద్ధోరగం
వందే సిద్ధసురాసురేంద్రనమితం పూర్వం ముఖః శూలినః || 1 ||

కాలభ్రభ్రమరాంజనద్యుతినిభం వ్యావృత్తపింగేక్షణం
కర్ణోద్భాసితభోగిమస్తకమణి ప్రోద్భిన్నదంష్ట్రాంకురమ్ |
సర్పప్రోతకపాలశుక్తిశకలవ్యాకీర్ణసంచారగం
వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిల భ్రూభంగరౌద్రం ముఖమ్ || 2 ||

ప్రాలేయాచలచంద్రకుందధవళం గోక్షీరఫేనప్రభం
భస్మాభ్యక్తమనంగదేహదహనజ్వాలావళీలోచనమ్ |
బ్రహ్మేంద్రాదిమరుద్గణైః స్తుతిపరైరభ్యర్చితం యోగిభి-
-
ర్వందేఽహం సకలం కళంకరహితం స్థాణోర్ముఖం పశ్చిమమ్ || 3 ||

గౌరం కుంకుమపంకిలం సుతిలకం వ్యాపాండుగండస్థలం
భ్రూవిక్షేపకటాక్షవీక్షణలసత్సంసక్తకర్ణోత్పలమ్ |
స్నిగ్ధం బింబఫలాధరప్రహసితం నీలాలకాలంకృతం
వందే పూర్ణశశాంకమండలనిభం వక్త్రం హరస్యోత్తరమ్ || 4 ||

వ్యక్తావ్యక్తగుణేతరం సువిమలం షట్త్రింశతత్త్వాత్మకం
తస్మాదుత్తరతత్త్వమక్షరమితి ధ్యేయం సదా యోగిభిః |
వందే తామసవర్జితం త్రిణయనం సూక్ష్మాతిసూక్ష్మాత్పరం
శాంతం పంచమమీశ్వరస్య వదనం ఖవ్యాపితేజోమయమ్ || 5 ||