రుద్రాష్టకం – Rudra Ashtakam

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం
విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ |
నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం
చిదాకాశమాకాశవాసం భజేఽహమ్ || 1 ||

నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం
గిరాజ్ఞానగోతీతమీశం గిరీశమ్ |
కరాలం మహాకాలకాలం కృపాలుం
గుణాగారసంసారపారం నతోఽహమ్ || 2 ||

తుషారాద్రిసంకాశగౌరం గభీరం
మనోభూతకోటిప్రభాసీ శరీరమ్ |
స్ఫురన్మౌలికల్లోలినీ చారుగంగా
లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగమ్ || 3 ||

చలత్కుండలం శుభ్రనేత్రం విశాలం
ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాలుమ్ |
మృగాధీశచర్మాంబరం ముండమాలం
ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి || 4 ||

ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశం
అఖండం భజే భానుకోటిప్రకాశమ్ |
త్రయీశూలనిర్మూలనం శూలపాణిం
భజేఽహం భవానీపతిం భావగమ్యమ్ || 5 ||

కలాతీతకల్యాణకల్పాంతకారీ
సదాసజ్జనానందదాతా పురారీ |
చిదానందసందోహమోహాపహారీ
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మథారీ || 6 ||

యావదుమానాథపాదారవిందం
భజంతీహ లోకే పరే వా నరాణామ్ |
తావత్సుఖం శాంతి సంతాపనాశం
ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాసమ్ || 7 ||

జానామి యోగం జపం నైవ పూజాం
నతోఽహం సదా సర్వదా దేవ తుభ్యమ్ |
జరాజన్మదుఃఖౌఘతాతప్యమానం
ప్రభో పాహి శాపాన్నమామీశ శంభో || 8 ||

రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హరతుష్టయే |
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతి || 9 ||

ఇతి శ్రీగోస్వామి తులసీదాస కృతం శ్రీరుద్రాష్టకమ్ సంపూర్ణం |