పుష్టిపతి స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం) – Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam)

దేవర్షయ ఊచుః |
జయ దేవ గణాధీశ జయ విఘ్నహరావ్యయ |
జయ పుష్టిపతే ఢుంఢే జయ సర్వేశ సత్తమ || 1 ||

జయానంత గుణాధార జయ సిద్ధిప్రద ప్రభో |
జయ యోగేన యోగాత్మన్ జయ శాంతిప్రదాయక || 2 ||

జయ బ్రహ్మేశ సర్వజ్ఞ జయ సర్వప్రియంకర |
జయ స్వానందపస్థాయిన్ జయ వేదవిదాంవర || 3 ||

జయ వేదాంతవాదజ్ఞ జయ వేదాంతకారణ |
జయ బుద్ధిధర ప్రాజ్ఞ జయ సర్వామరప్రియ || 4 ||

జయ మాయామయే ఖేలిన్ జయావ్యక్త గజానన |
జయ లంబోదరః సాక్షిన్ జయ దుర్మతినాశన || 5 ||

జయైకదంతహస్తస్త్వం జయైకరదధారక |
జయ యోగిహృదిస్థ త్వం జయ బ్రాహ్మణపూజిత || 6 ||

జయ కర్మ తపోరూప జయ జ్ఞానప్రదాయక |
జయామేయ మహాభాగ జయ పూర్ణమనోరథ || 7 ||

జయానంద గణేశాన జయ పాశాంకుశప్రియ |
జయ పర్శుధర త్వం వై జయ పావనకారక || 8 ||

జయ భక్తాభయాధ్యక్ష జయ భక్తమహాప్రియ |
జయ భక్తేశ విఘ్నేశ జయ నాథ మహోదర || 9 ||

నమో నమస్తే గణనాయకాయ
నమో నమస్తే సకలాత్మకాయ |
నమో నమస్తే భవమోచనాయ
నమో నమస్తేఽతిసుఖప్రదాయ || 10 ||

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలే మహాపురాణే ఏకదంతచరితే పంచషష్టితమోఽధ్యాయే దేవర్షికృత పుష్టిపతి స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |