ప్రజ్ఞావివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రం – Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram

స్కంద ఉవాచ |
యోగీశ్వరో మహాసేనః కార్తికేయోఽగ్నినందనః |
స్కందః కుమారః సేనానీః స్వామీ శంకరసంభవః || 1 ||

గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ శిఖిధ్వజః |
తారకారిరుమాపుత్రః క్రౌంచారిశ్చ షడాననః || 2 ||

శబ్దబ్రహ్మసముద్రశ్చ సిద్ధః సారస్వతో గుహః |
సనత్కుమారో భగవాన్ భోగమోక్షఫలప్రదః || 3 ||

శరజన్మా గణాధీశపూర్వజో ముక్తిమార్గకృత్ |
సర్వాగమప్రణేతా వాంఛితార్థప్రదర్శనః || 4 ||

అష్టావింశతినామాని మదీయానీతి యః పఠేత్ |
ప్రత్యూషే శ్రద్ధయా యుక్తో మూకో వాచస్పతిర్భవేత్ || 5 ||

మహామంత్రమయానీతి మమ నామానుకీర్తనమ్ |
మహాప్రజ్ఞామవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || 6 ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ప్రజ్ఞావివర్ధనాఖ్యం శ్రీమత్కార్తికేయస్తోత్రమ్ ||