ప్రదోషస్తోత్రాష్టకం – Pradoshastotra ashtakam

సత్యం బ్రవీమి పరలోకహితం బ్రవీమి
సారం బ్రవీమ్యుపనిషద్ధృదయం బ్రవీమి |
సంసారముల్బణమసారమవాప్య జంతోః
సారోఽయమీశ్వరపదాంబురుహస్య సేవా || 1 ||

యే నార్చయంతి గిరిశం సమయే ప్రదోషే
యే నార్చితం శివమపి ప్రణమంతి చాన్యే |
ఏతత్కథాం శ్రుతిపుటైర్న పిబంతి మూఢా-
-
స్తే జన్మజన్మసు భవంతి నరా దరిద్రాః || 2 ||

యే వై ప్రదోషసమయే పరమేశ్వరస్య
కుర్వంత్యనన్యమనసోంఘ్రిసరోజపూజామ్ |
నిత్యం ప్రవృద్ధధనధాన్యకళత్రపుత్ర-
-
సౌభాగ్యసంపదధికాస్త ఇహైవ లోకే || 3 ||

కైలాసశైలభవనే త్రిజగజ్జనిత్రీం
గౌరీం నివేశ్య కనకాంచితరత్నపీఠే |
నృత్యం విధాతుమభివాంఛతి శూలపాణౌ
దేవాః ప్రదోషసమయేఽనుభజంతి సర్వే || 4 ||

వాగ్దేవీ ధృతవల్లకీ శతమఖో వేణుం దధత్పద్మజ-
-
స్తాలోన్నిద్రకరో రమా భగవతీ గేయప్రయోగాన్వితా |
విష్ణుః సాంద్రమృదంగవాదనపటుర్దేవాః సమంతాత్ స్థితాః
సేవంతే తమను ప్రదోషసమయే దేవం మృడానీపతిమ్ || 5 ||

గంధర్వయక్షపతగోరగసిద్ధసాధ్యా
విద్యాధరామరవరాప్సరసాం గణాంశ్చ |
యేఽన్యే త్రిలోకనిలయాః సహభూతవర్గాః
ప్రాప్తే ప్రదోషసమయే హరపార్శ్వసంస్థాః || 6 ||

అతః ప్రదోషే శివ ఏక ఏవ
పూజ్యోఽథ నాన్యే హరిపద్మజాద్యాః |
తస్మిన్మహేశే విధినేజ్యమానే
సర్వే ప్రసీదంతి సురాధినాథాః || 7 ||

ఏష తే తనయః పూర్వజన్మని బ్రాహ్మణోత్తమః
ప్రతిగ్రహైర్వయో నిన్యే యజ్ఞాద్యైః సుకర్మభిః |
అతో దారిద్ర్యమాపన్నః పుత్రస్తే ద్విజభామిని
తద్దోషపరిహారార్థం శరణం యాతు శంకరమ్ || 8 ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే బ్రహ్మఖండే తృతీయే బ్రహ్మోత్తరఖండే షష్ఠోఽధ్యాయే శాండిల్య కృత ప్రదోషస్తోత్రాష్టకమ్ సంపూర్ణం|