పంచశ్లోకి గణేశ పురాణం – Panchashloki Ganesha Puranam

శ్రీవిఘ్నేశపురాణసారముదితం వ్యాసాయ ధాత్రా పురా
తత్ ఖండం ప్రథమం మహాగణపతేశ్చోపాసనాఖ్యం యథా |
సంహర్తుం త్రిపురం శివేన గణపస్యాదౌ కృతం పూజనం
కర్తుం సృష్టిమిమాం స్తుతః విధినా వ్యాసేన బుద్ధ్యాప్తయే || 1 ||

సంకష్ట్యాశ్చ వినాయకస్య మనోః స్థానస్య తీర్థస్య వై
దూర్వాణాం మహిమేతి భక్తిచరితం తత్ పార్థివస్యార్చనమ్ |
తేభ్యో యైర్యదభీప్సితం గణపతిః తత్తత్ ప్రతుష్టో దదౌ
తాః సర్వా సమర్థ ఏవ కథితుం బ్రహ్మా కుతో మానవః || 2 ||

క్రీడాకాండమథో వదే కృతయుగే శ్వేతచ్ఛవిః కాశ్యపః
సింహాంకః వినాయకో దశభుజో భూత్వాథ కాశీం యయౌ |
హత్వా తత్ర నరాంతకం తదనుజం దేవాంతకం దానవం
త్రేతాయాం శివనందనో రసభుజో జాతో మయూరధ్వజః || 3 ||

హత్వా తం కమలాసురం సగణం సింధుం మహాదైత్యపం
పశ్చాత్ సిద్ధిమతీసుతే కమలజస్ తస్మై జ్ఞానం దదౌ |
ద్వాపారే తు గజాననో యుగభుజో గౌరీసుతః సిందురం
సమ్మర్ద్య స్వకరేణ తం నిజముఖే చాఖుధ్వజో లిప్తవాన్ || 4 ||

గీతాయా ఉపదేశ ఏవ హి కృతో రాజ్ఞే వరేణ్యాయ వై
తుష్టాయాథ ధూమ్రకేతురభిధో విప్రః సధర్మర్ధికః |
అశ్వాంకో ద్విభుజో సితో గణపతిర్మ్లేచ్ఛాంతకః స్వర్ణదః
క్రీడాకాండమిదం గణస్య హరిణా ప్రోక్తం విధాత్రే పురా || 5 ||

ఏతః శ్లోకసుపంచకం ప్రతిదినం భక్త్యా పఠేద్యః పుమాన్ |
నిర్వాణం పరమం వ్రజేత్స సకలాన్ భుక్త్వా సుభోగానపి || 6 ||

ఇతి పంచశ్లోకి గణేశపురాణమ్ |