నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga stotram

శైలపుత్రీ


వందే వాంఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరామ్ |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినీమ్ || 1 ||

బ్రహ్మచారిణీ


దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || 2 ||

చంద్రఘంటా


పిండజప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || 3 ||

కూష్మాండా


సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || 4 ||

స్కందమాతా


సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ || 5 ||

కాత్యాయనీ


చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాద్దేవీ దానవఘాతినీ || 6 ||

కాలరాత్రీ


ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ ||
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా |
వర్ధన్మూర్ధధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ || 7 ||

మహాగౌరీ


శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా || 8 ||

సిద్ధిదాత్రీ


సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ || 9 ||

ఇతి నవదుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |