శ్రీ మృత్యుంజయ మానసిక పూజా స్తోత్రం – Mrutyunjaya manasika puja stotram

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం
కర్పూరస్ఫటికేందుసుందరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ |
గంగాతుంగతరంగరంజితజటాభారం కృపాసాగరం
కంఠాలంకృతశేషభూషణమముం మృత్యుంజయం భావయే || 1 ||

ఆగత్య మృత్యుంజయ చంద్రమౌళే
వ్యాఘ్రాజినాలంకృత శూలపాణే |
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో
ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ || 2 ||

భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తంభాయుతాలంకృతే
సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాంచితే |
బ్రహ్మేంద్రామరయోగిపుంగవగణైర్యుక్తే కల్పద్రుమైః
శ్రీమృత్యుంజయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే || 3 ||

మందారమల్లీకరవీరమాధవీ-
-
పున్నాగనీలోత్పలచంపకాన్వితైః |
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలై-
-
రాధత్స్వ మృత్యుంజయ పాద్యముత్తమమ్ || 4 ||

సుగంధపుష్పప్రకరైః సువాసితై-
-
ర్వియన్నదీశీతలవారిభిః శుభైః |
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరా-
-
ద్గృహాణ మృత్యుంజయ సర్వవందిత || 5 ||

హిమాంబువాసితైస్తోయైః శీతలైరతిపావనైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర || 6 ||

గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం
సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ |
శుభకర మధుపర్కమాహర త్వం
త్రినయన మృత్యుహర త్రిలోకవంద్య || 7 ||

పంచాస్త్ర శాంత పంచాస్య పంచపాతకసంహర |
పంచామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుంజయ ప్రభో || 8 ||

జగత్త్రయీఖ్యాత సమస్తతీర్థ-
-
సమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ |
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం
మృత్యుంజయానంతగుణాభిరామ || 9 ||

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ |
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || 10 ||

నానాహేమవిచిత్రాణి చీరచీనాంబరాణి |
వివిధాని దివ్యాని మృత్యుంజయ సుధారయ || 11 ||

విశుద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం
మనోహరం కాంచనహేమసూత్రమ్ |
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్ర-
-
మాధత్స్వ మృత్యుంజయ భక్తిగమ్య || 12 ||

శ్రీగంధం ఘనసారకుంకుమయుతం కస్తూరికాపూరితం
కాలేయేన హిమాంబునా విరచితం మందారసంవాసితమ్ |
దివ్యం దేవమనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం
సర్వాంగేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుంజయ శ్రీవిభో || 13 ||

అక్షతైర్ధవలైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ || 14 ||

చంపకపంకజకురవకకుందైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః |
విస్తారయ నిజమకుటం మృత్యుంజయ పుండరీకనయనాప్త || 15 ||

మాణిక్యపాదుకాద్వంద్వే మౌనిహృత్పద్మమందిరే |
పాదౌ సత్పద్మసదృశౌ మృత్యుంజయ నివేశయ || 16 ||

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః
కాంచీమణిస్థాపితకుండలైశ్చ |
మంజీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞై-
-
రంగాని మృత్యుంజయ భూషయామి || 17 ||

గజవదనస్కందధృతే-
-
నాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన |
గలదలకాననపద్మం
మృత్యుంజయ భావయామి హృత్పద్మే || 18 ||

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం
శుభప్రదం కాంచనదండయుక్తమ్ |
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుంభం
సురేశ మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి || 19 ||

మణిముకురే నిష్పటలే
త్రిజగద్గాఢాంధకారసప్తాశ్వే |
కందర్పకోటిసదృశం
మృత్యుంజయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ || 20 ||

కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం
దాస్యామి కాలేయసమాన్వితైశ్చ |
సముద్భవం పావనగంధధూపితం
మృత్యుంజయాంగం పరికల్పయామి || 21 ||

వర్తిత్రయోపేతమఖండదీప్త్యా
తమోహరం బాహ్యమథాంతరం |
సాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం
సురేశ మృత్యుంజయ వంశదీపమ్ || 22 ||

రాజాన్నం మధురాన్వితం మృదులం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
హింగూజీరకసన్మరీచిమిలితైః శాకైరనేకైః శుభైః |
శాకం సమ్యగపూపసూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం
శ్రీమృత్యుంజయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ || 23 ||

కూశ్మాండవార్తాకపటోలికానాం
ఫలాని రమ్యాణి కారవల్ల్యా |
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి
శ్రీకంఠ మృత్యుంజయ భక్షయేశ || 24 ||

శీతలం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు |
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుంజయ ప్రభో || 25 ||

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోఘృతాన్వితమ్ |
కదలీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర || 26 ||

కేవలమతిమాధుర్యం
దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః |
ఏలామరీచమిలితం
మృత్యుంజయ దేవ భుంక్ష్వ పరమాన్నమ్ || 27 ||

రంభాచూతకపిత్థకంఠకఫలైర్ద్రాక్షారసస్వాదుమ-
-
త్ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖండశకలైః సన్నారికేలాంబుభిః |
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో
శ్రీమృత్యుంజయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ || 28 ||

మనోజ్ఞరంభావనఖండఖండితా-
-
న్రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ |
ససౌరభాన్సైంధవసేవితాంశ్చ
గృహాణ మృత్యుంజయ లోకవంద్య || 29 ||

హింగూజీరకసహితం
విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ |
బిసఖండాఁల్లవణయుతా-
-
న్మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి జగదీశ || 30 ||

ఏలాశుంఠీసహీతం
దధ్యన్నం చారుహేమపాత్రస్థమ్ |
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం
మృత్యుంజయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ || 31 ||

జంబీరనీరాంచితశృంగబేరం
మనోహరానమ్లశలాటుఖండాన్ |
మృదూపదంశాన్సహసోపభుంక్ష్వ
మృత్యుంజయ శ్రీకరుణాసముద్ర || 32 ||

నాగరరామఠయుక్తం
సులలితజంబీరనీరసంపూర్ణమ్ |
మథితం సైంధవసహితం
పిబ హర మృత్యుంజయ క్రతుధ్వంసిన్ || 33 ||

మందారహేమాంబుజగంధయుక్తై-
-
ర్మందాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః |
గృహాణ మృత్యుంజయ పూర్ణకామ
శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ || 34 ||

గగనధునీవిమలజలై-
-
ర్మృత్యుంజయ పద్మరాగపాత్రగతైః |
మృగమదచందనపూర్ణం
ప్రక్షాలయ చారు హస్తపదయుగ్మమ్ || 35 ||

పుంనాగమల్లికాకుందవాసితైర్జాహ్నవీజలైః |
మృత్యుంజయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు || 36 ||

మౌక్తికచూర్ణసమేతై-
-
ర్మృగమదఘనసారవాసితైః పూగైః |
పర్ణైః స్వర్ణసమానై-
-
ర్మృత్యుంజయ తేఽర్పయామి తాంబూలమ్ || 37 ||

నీరాజనం నిర్మలదీప్తిమద్భి-
-
ర్దీపాంకురైరుజ్జ్వలముచ్ఛ్రితైశ్చ |
ఘంటానినాదేన సమర్పయామి
మృత్యుంజయాయ త్రిపురాంతకాయ || 38 ||

విరించిముఖ్యామరబృందవందితే
సరోజమత్స్యాంకితచక్రచిహ్నితే |
దదామి మృత్యుంజయ పాదపంకజే
ఫణీంద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర || 39 ||

పుంనాగనీలోత్పలకుందజాజీ-
-
మందారమల్లీకరవీరపంకజైః |
పుష్పాంజలిం బిల్వదలైస్తులస్యా
మృత్యుంజయాంఘ్రౌ వినివేశయామి || 40 ||

పదే పదే సర్వతమోనికృంతనం
పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ |
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా
కరోమి మృత్యుంజయ రక్ష రక్ష మామ్ || 41 ||

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవళాంగాయ నమో
నమో లోకేశాయ స్తుతవిబుధలోకాయ నమః |
నమః శ్రీకంఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ నమో
నమః ఫాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ నమః || 42 ||

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రందితే
నిత్యం పుత్రకలత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ |
గర్వాంధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో
శ్రీమృత్యుంజయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర || 43 ||

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదలాకీర్ణే తల్పాంతరే
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవలేనాచ్ఛాదితే సర్వశః |
కర్పూరాంచితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుంజయం భావయే || 44 ||

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరభిమతై-
-
ర్మనః పద్మే భక్త్యా బహిరపి పూజాం శుభకరీమ్ |
కరోతి ప్రత్యూషే నిశి దివసమధ్యేఽపి పుమా-
-
న్ప్రయాతి శ్రీమృత్యుంజయపదమనేకాద్భుతపదమ్ || 45 ||

ప్రాతర్లింగముమాపతేరహరహః సందర్శనాత్స్వర్గదం
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయంతనే మోక్షదమ్ |
భానోరస్తమయే ప్రదోషసమయే పంచాక్షరారాధనం
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ || 46 ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ శ్రీమృత్యుంజయ మానసికపూజా స్తోత్రం సంపూర్ణం ||