మయూరేశ స్తోత్రం – Mayuresha Stotram

బ్రహ్మోవాచ |
పురాణ పురుషం దేవం నానా క్రీడాకరం ముదా |
మాయావినం దుర్విభావ్యం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 1 ||

పరాత్పరం చిదానందం నిర్వికారం హృది స్థితమ్ |
గుణాతీతం గుణమయం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 2 ||

సృజంతం పాలయంతం సంహరంతం నిజేచ్ఛయా |
సర్వవిఘ్నహరం దేవం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 3 ||

నానాదైత్యనిహంతారం నానారూపాణి బిభ్రతమ్ |
నానాయుధధరం భక్త్యా మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 4 ||

ఇంద్రాదిదేవతావృందైః అభిష్టుతమహర్నిశమ్ |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 5 ||

సర్వశక్తిమయం దేవం సర్వరూపధరం విభుమ్ |
సర్వవిద్యాప్రవక్తారం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 6 ||

పార్వతీనందనం శంభోరానందపరివర్ధనమ్ |
భక్తానందకరం నిత్యం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 7 ||

మునిధ్యేయం మునినుతం మునికామప్రపూరకమ్ |
సమష్టివ్యష్టిరూపం త్వాం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 8 ||

సర్వాజ్ఞాననిహంతారం సర్వజ్ఞానకరం శుచిమ్ |
సత్యజ్ఞానమయం సత్యం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 9 ||

అనేకకోటిబ్రహ్మాండనాయకం జగదీశ్వరమ్ |
అనంతవిభవం విష్ణుం మయూరేశం నమామ్యహమ్ || 10 ||

మయూరేశ ఉవాచ |
ఇదం బ్రహ్మకరం స్తోత్రం సర్వపాపప్రనాశనమ్ |
సర్వకామప్రదం నౄణాం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || 11 ||

కారాగృహగతానాం మోచనం దినసప్తకాత్ |
ఆధివ్యాధిహరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదం శుభమ్ || 12 ||

ఇతి మయూరేశ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |