మరకత శ్రీ లక్ష్మీగణపతి మంగళాశాసనం - Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam

శ్రీవిలాసప్రభారామచిదానందవిలాసినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 1 ||

స్వర్గలోకవసద్దేవరాజపూజితరూపిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 2 ||

మర్త్యలోకప్రాణికోటికృతపూజావిమోదినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 3 ||

పాతాళలోకసంవాసిదైత్యసంస్తవనందినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 4 ||

సమస్తగణసామ్రాజ్యపాలనానందమూర్తయే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 5 ||

వేదోక్తధర్మసంచాలిజనతానందదాయినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 6 ||

ధార్మికాంచితసర్వార్థ సంపాదకహితైషిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 7 ||

ఔచిత్యకామనాపూర్ణ సమారాధకరక్షిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 8 ||

మోక్షసాధనమార్గస్థజనతాఫలదాయినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 9 ||

కర్మమార్గసుకర్మాఢ్యసుజనోత్సవకారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 10 ||

ఉపాసనోద్యమాసక్త భక్తమానసహంసినే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 11 ||

జ్ఞానమార్గప్రభారాశి సంధాతృశుభకారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 12 ||

సత్యనారాయణానందసంధానకరుణాత్మనే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 13 ||

నటేశ్వరకవిప్రోక్తస్తుతిమానసచారిణే
లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || 14 ||

ఇతి శ్రీ మరకత లక్ష్మీగణపతి మంగళాశాసనం సంపూర్ణం ||