మనోరథసిద్ధిప్రద గణేశ స్తోత్రం – Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram

స్కంద ఉవాచ |
నమస్తే యోగరూపాయ సంప్రజ్ఞానశరీరిణే |
అసంప్రజ్ఞానమూర్ధ్నే తే తయోర్ యోగమయాయ || 1 ||

వామాంగ భ్రాంతిరూపా తే సిద్ధిః సర్వప్రదా ప్రభో |
భ్రాంతిధారకరూపా వై బుద్ధిస్తే దక్షిణాంగకే || 2 ||

మాయాసిద్ధిస్తథా దేవో మాయికో బుద్ధిసంజ్ఞితః |
తయోర్ యోగే గణేశాన త్వం స్థితోఽసి నమోఽస్తు తే || 3 ||

జగద్రూపో గకారశ్చ ణకారో బ్రహ్మవాచకః |
తయోర్ యోగే హి గణపో నామ తుభ్యం నమో నమః || 4 ||

చతుర్విధం జగత్సర్వం బ్రహ్మ తత్ర తదాత్మకమ్ |
హస్తాశ్చత్వార ఏవం తే చతుర్భుజ నమోఽస్తు తే || 5 ||

స్వసంవేద్యం యద్ బ్రహ్మ తత్ర ఖేలకరో భవాన్ |
తేన స్వానందవాసీ త్వం స్వానందపతయే నమః || 6 ||

ద్వంద్వం చరసి భక్తానాం తేషాం హృది సమాస్థితః |
చౌరవత్తేన తేఽభూద్వై మూషకో వాహనం ప్రభో || 7 ||

జగతి బ్రహ్మణి స్థిత్వా భోగాన్ భుంక్షి స్వయోగగః |
జగద్భిర్ బ్రహ్మభిస్తేన చేష్టితం జ్ఞాయతే || 8 ||

చౌరవద్ భోగకర్తా త్వం తేన తే వాహనం పరమ్ |
మూషకో మూషకారూఢో హేరంబాయ నమో నమః || 9 ||

కిం స్తౌమి త్వాం గణాధీశ యోగశాంతిధరం పరమ్ |
వేదాదయో యయుః శాంతిమతో దేవం నమామ్యహమ్ || 10 ||

ఇతి స్తోత్రం సమాకర్ణ్య గణేశస్తమువాచ |
వరం వృణు మహాభాగ దాస్యామి దుర్లభం హ్యపి || 11 ||

త్వయా కృతమిదం స్తోత్రం యోగశాంతిప్రదం భవేత్ |
మయి భక్తికరం స్కంద సర్వసిద్ధిప్రదం తథా || 12 ||

యం యమిచ్ఛసి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రయంత్రితః |
పఠతే శృణ్వతే నిత్యం కార్తికేయ విశేషతః || 13 ||

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే మనోరథసిద్ధిప్రదం నామ గణేశస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |