శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (మహాదేవ కృతం) – Mahadeva Kruta Durga Stotram

మహాదేవ ఉవాచ |


రక్ష రక్ష మహాదేవి దుర్గే దుర్గతినాశిని |
మాం భక్తమనురక్తం శత్రుగ్రస్తం కృపామయి || 1 ||

విష్ణుమాయే మహాభాగే నారాయణి సనాతని |
బ్రహ్మస్వరూపే పరమే నిత్యానందస్వరూపిణీ || 2 ||

త్వం బ్రహ్మాదిదేవానామంబికే జగదంబికే |
త్వం సాకారే గుణతో నిరాకారే నిర్గుణాత్ || 3 ||

మాయయా పురుషస్త్వం మాయయా ప్రకృతిః స్వయమ్ |
తయోః పరం బ్రహ్మ పరం త్వం బిభర్షి సనాతని || 4 ||

వేదానాం జననీ త్వం సావిత్రీ పరాత్పరా |
వైకుంఠే మహాలక్ష్మీః సర్వసంపత్స్వరూపిణీ || 5 ||

మర్త్యలక్ష్మీశ్చ క్షీరోదే కామినీ శేషశాయినః |
స్వర్గేషు స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం రాజలక్ష్మీశ్చ భూతలే || 6 ||

నాగాదిలక్ష్మీః పాతాలే గృహేషు గృహదేవతా |
సర్వసస్యస్వరూపా త్వం సర్వైశ్వర్యవిధాయినీ || 7 ||

రాగాధిష్ఠాతృదేవీ త్వం బ్రహ్మణశ్చ సరస్వతీ |
ప్రాణానామధిదేవీ త్వం కృష్ణస్య పరమాత్మనః || 8 ||

గోలోకే స్వయం రాధా శ్రీకృష్ణస్యైవ వక్షసి |
గోలోకాధిష్ఠితా దేవీ వృందా వృందావనే వనే || 9 ||

శ్రీరాసమండలే రమ్యా వృందావనవినోదినీ |
శతశృంగాధిదేవీ త్వం నామ్నా చిత్రావలీతి || 10 ||

దక్షకన్యా కుత్రకల్పే కుత్రకల్పే శైలజా |
దేవమాతాఽదితిస్త్వం సర్వాధారా వసుంధరా || 11 ||

త్వమేవ గంగా తులసీ త్వం స్వాహా స్వధా సతీ |
త్వదంశాంశాంశకలయా సర్వదేవాదియోషితః || 12 ||

స్త్రీరూపం చాపి పురుషం దేవి త్వం నపుంసకమ్ |
వృక్షాణాం వృక్షరూపా త్వం సృష్టా చాంకురరూపిణీ || 13 ||

వహ్నౌ దాహికా శక్తిర్జలే శైత్యస్వరూపిణీ |
సూర్యే తేజఃస్వరూపా ప్రభారూపా సంతతమ్ || 14 ||

గంధరూపా భూమౌ ఆకాశే శబ్దరూపిణీ |
శోభాస్వరూపా చంద్రే పద్మసంఘే నిశ్చితమ్ || 15 ||

సృష్టౌ సృష్టిస్వరూపా పాలనే పరిపాలికా |
మహామారీ సంహారే జలే జలరూపిణీ || 16 ||

క్షుత్ త్వం దయా త్వం నిద్రా త్వం తృష్ణా త్వం బుద్ధిరూపిణీ |
తుష్టిస్త్వం చాపి పుష్టిస్త్వం శ్రద్ధాస్త్వం క్షమా స్వయమ్ || 17 ||

శాంతిస్త్వం స్వయం భ్రాంతిః కాంతిస్త్వం కీర్తిరేవ |
లజ్జా త్వం తథా మాయా భుక్తిముక్తిస్వరూపిణీ || 18 ||

సర్వశక్తిస్వరూపా త్వం సర్వసంపత్ప్రదాయినీ |
వేదేఽనిర్వచనీయా త్వం త్వాం జానాతి కశ్చన || 19 ||

సహస్రవక్త్రస్త్వాం స్తోతుం శక్తః సురేశ్వరి |
వేదా శక్తాః కో విద్వాన్ శక్తా సరస్వతీ || 20 ||

స్వయం విధాతా శక్తో విష్ణుః సనాతనః |
కిం స్తౌమి పంచవక్త్రైస్తు రణత్రస్తో మహేశ్వరి |
కృపాం కురు మహామాయే మమ శత్రుక్షయం కురు || 21 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే శ్రీకృష్ణజన్మఖండే నారదనారాయణసంవాదే అష్టాశీతితమోఽధ్యాయే మహాదేవ కృత శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |