శ్రీ శివ స్తుతిః (లంకేశ్వర కృతమ్) – Lankeshwara Krita Shiva Stuti

గలే కలితకాలిమః ప్రకటితేన్దుఫాలస్థలే
వినాటితజటోత్కరం రుచిరపాణిపాథోరుహే |
ఉదఞ్చితకపాలజం జఘనసీమ్ని సన్దర్శిత
ద్విపాజినమనుక్షణం కిమపి ధామ వన్దామహే || 1 ||

వృషోపరి పరిస్ఫురద్ధవలదామధామశ్రియా
కుబేరగిరి-గౌరిమప్రభవగర్వనిర్వాసి తత్ |
క్వచిత్పునరుమా-కుచోపచితకుఙ్కుమై రఞ్జితం
గజాజినవిరాజితం వృజినభఙ్గబీజం భజే || 2 ||

ఉదిత్వర-విలోచనత్రయ-విసృత్వరజ్యోతిషా
కలాకరకలాకర-వ్యతికరేణ చాహర్నిశమ్ |
వికాసిత జటాటవీ విహరణోత్సవప్రోల్లస-
త్తరామర తరఙ్గిణీ తరల-చూడమీడే మృడమ్ || 3 ||

విహాయ కమలాలయావిలసితాని విద్యున్నటీ-
విడంబనపటూని మే విహరణం విధత్తాం మనః |
కపర్దిని కుముద్వతీరమణఖణ్డచూడామణౌ
కటీ తటపటీ భవత్కరటిచర్మణి బ్రహ్మణి || 4 ||

భవద్భవనదేహలీ-వికటతుణ్డ-దణ్డాహతి
త్రుటన్ముకుటకోటిభి-ర్మఘవదాదిభిర్భూయతే |
వ్రజేమ భవదన్తికం ప్రకృతిమేత్య పైశాచకీం
కిమిత్యమరసమ్పదః ప్రమథనాథ నాథామహే || 5 ||

త్వదర్చనపరాయణ-ప్రమథకన్యకాలుణ్ఠిత
ప్రసూనసఫలద్రుమం కమపి శైలమాశాన్మహే |
అలం తటవితర్దికాశయితసిద్ధ-సీమన్తినీ
ప్రకీర్ణ సుమనోమనో-రమణమేరుణామేరుణా || 6 ||

జాతు హర యాతు మే విషయదుర్విలాసం మనో
మనోభవకథాస్తు మే మనోరథాతిథ్యభూః |
స్ఫురత్సురతరఙ్గిణీ-తటకుటీరకోటా వస-
న్నయే శివ దివానిశం తవ భవాని పూజాపరః || 7 ||

విభూషణ సురాపగా శుచితరాలవాలావలీ-
వలద్బహలసీకర-ప్రకరసేకసంవర్ధితా |
మహేశ్వర సురద్రుమస్ఫురిత-సజ్జటామఞ్జరీ
నమజ్జనఫలప్రదా మమ ను హన్త భూయాదియమ్ || 8 ||

బహిర్విషయసఙ్గతి-ప్రతినివర్తితాక్షాపలే-
స్సమాధికలితాత్మనః పశుపతేరశేషాత్మనః |
శిరస్సురసరిత్తటీ-కుటిలకల్పకల్పద్రుమం
నిశాకర కలామహం వటువిమృష్యమాణాం భజే || 9 ||

త్వదీయ సురవాహినీ విమలవారిధారావల-
జ్జటాగహనగాహినీ మతిరియం మమ క్రామతు |
సురోత్తమసరిత్తటీ-విటపితాటవీ ప్రోల్లస-
త్తపస్వి-పరిషత్తులామమల మల్లికాభ ప్రభో || 10 ||

ఇతి శ్రీలంకేశ్వరవిరచిత శివస్తుతిః సంపూర్ణం ||