శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శ్రీకృష్ణ కృతం) – Krishna Kruta Durga Stotram

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
త్వమేవ సర్వజననీ మూలప్రకృతిరీశ్వరీ |
త్వమేవాద్యా సృష్టివిధౌ స్వేచ్ఛయా త్రిగుణాత్మికా || 1 ||

కార్యార్థే సగుణా త్వం వస్తుతో నిర్గుణా స్వయమ్ |
పరబ్రహ్మస్వరూపా త్వం సత్యా నిత్యా సనాతనీ || 2 ||

తేజః స్వరూపా పరమా భక్తానుగ్రవిగ్రహా |
సర్వస్వరూపా సర్వేశా సర్వాధారా పరాత్పరా || 3 ||

సర్వబీజస్వరూపా సర్వపూజ్యా నిరాశ్రయా |
సర్వజ్ఞా సర్వతోభద్రా సర్వమంగళమంగళా || 4 ||

సర్వబుద్ధిస్వరూపా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ |
సర్వజ్ఞానప్రదా దేవీ సర్వజ్ఞా సర్వభావినీ || 5 ||

త్వం స్వాహా దేవదానే పితృదానే స్వధా స్వయమ్ |
దక్షిణా సర్వదానే సర్వశక్తిస్వరూపిణీ || 6 ||

నిద్రా త్వం దయా త్వం తృష్ణా త్వం చాత్మనః ప్రియా |
క్షుత్ క్షాంతిః శాంతిరీశా కాంతిస్తుష్టిశ్చ శాశ్వతీ || 7 ||

శ్రద్ధా పుష్టిశ్చ తంద్రా లజ్జా శోభా దయా తథా |
సతాం సంపత్స్వరూపా శ్రీర్విపత్తిరసతామిహ || 8 ||

ప్రీతిరూపా పుణ్యవతాం పాపినాం కలహాంకురా |
శశ్వత్కర్మమయీ శక్తిః సర్వదా సర్వజీవినామ్ || 9 ||

దేవేభ్యః స్వపదో దాత్రీ ధాతుర్ధాత్రీ కృపామయీ |
హితాయ సర్వదేవానాం సర్వాసురవినాశినీ || 10 ||

యోగినిద్రా యోగరూపా యోగదాత్రీ యోగినామ్ |
సిద్ధిస్వరూపా సిద్ధానాం సిద్ధిదా సిద్ధయోగినీ || 11 ||

మాహేశ్వరీ బ్రహ్మాణీ విష్ణుమాయా వైష్ణవీ |
భద్రదా భద్రకాలీ సర్వలోకభయంకరీ || 12 ||

గ్రామే గ్రామే గ్రామదేవీ గృహదేవీ గృహే గృహే |
సతాం కీర్తిః ప్రతిష్ఠా నిందా త్వమసతాం సదా || 13 ||

మహాయుద్ధే మహామారీ దుష్టసంహారరూపిణీ |
రక్షాస్వరూపా శిష్టానాం మాతేవ హితకారిణీ || 14 ||

వంద్యా పూజ్యా స్తుతా త్వం బ్రహ్మాదీనాం సర్వదా |
బ్రహ్మణ్యరూపా విప్రాణాం తపస్యా తపస్వినామ్ || 15 ||

విద్యా విద్యావతాం త్వం బుద్ధిర్బుద్ధిమతాం సతామ్ |
మేధా స్మృతిస్వరూపా ప్రతిభా ప్రతిభావతామ్ || 16 ||

రాజ్ఞాం ప్రతాపరూపా విశాం వాణిజ్యరూపిణీ |
సృష్టౌ సృష్టిస్వరూపా త్వం రక్షారూపా పాలనే || 17 ||

తథాంతే త్వం మహామారీ విశ్వే విశ్వైశ్చ పూజితే |
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ మోహినీ || 18 ||

దురత్యయా మే మాయా త్వం యయా సమ్మోహితం జగత్ |
యయా ముగ్ధో హి విద్వాంశ్చ మోక్షమార్గం పశ్యతి || 19 ||

ఇత్యాత్మనా కృతం స్తోత్రం దుర్గాయా దుర్గనాశనమ్ |
పూజాకాలే పఠేద్యో హి సిద్ధిర్భవతి వాంఛితా || 20 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే ద్వితీయే ప్రకృతిఖండే నారదనారాయణసంవాదే దుర్గోపాఖ్యానే షట్షష్టితమోఽధ్యాయే శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |