శ్రీ శివ స్తోత్రం (కల్కి కృతమ్) – Kalki Krita Shiva Stotram

గౌరీనాథం విశ్వనాథం శరణ్యం
భూతావాసం వాసుకీకంఠభూషమ్ |
త్ర్యక్షం పంచాస్యాదిదేవం పురాణం
వందే సాంద్రానందసందోహదక్షమ్ || 1 ||

యోగాధీశం కామనాశం కరాళం
గంగాసంగక్లిన్నమూర్ధానమీశమ్ |
జటాజూటాటోపరిక్షిప్తభావం
మహాకాలం చంద్రఫాలం నమామి || 2 ||

శ్మశానస్థం భూతవేతాళసంగం
నానాశస్త్రైః ఖడ్గశూలాదిభిశ్చ |
వ్యగ్రాత్యుగ్రా బాహవో లోకనాశే
యస్య క్రోధోద్భూతలోకేఽస్తమేతి || 3 ||

యో భూతాదిః పంచభూతైః సిసృక్షు-
స్తన్మాత్రాత్మా కాలకర్మస్వభావైః |
ప్రహృత్యేదం ప్రాప్య జీవత్వమీశో
బ్రహ్మానందే రమతే తం నమామి || 4 ||

స్థితౌ విష్ణుః సర్వజిష్ణుః సురాత్మా
లోకాన్సాధూన్ ధర్మసేతూన్బిభర్షి |
బ్రహ్మాద్యంశే యోఽభిమానీ గుణాత్మా
శబ్దాద్యంగైస్తం పరేశం నమామి || 5 ||

యస్యాజ్ఞయా వాయవో వాతి లోకే
జ్వలత్యగ్నిః సవితా యాతి తప్యన్ |
శీతాంశుః ఖే తారకా సంగ్రహశ్చ
ప్రవర్తంతే తం పరేశం ప్రపద్యే || 6 ||

యస్య శ్వాసాత్సర్వధాత్రీ ధరిత్రీ
దేవో వర్షత్యంబుకాలః ప్రమాతా |
మేరోర్మధ్యే భూవనానాం భర్తా
తమీశానం విశ్వరూపం నమామి || 7 ||

ఇతి శ్రీకల్కిపురాణే కల్కికృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |