జయ స్కంద స్తోత్రం – Jaya Skanda Stotram

జయ దేవేంద్రజాకాంత జయ మృత్యుంజయాత్మజ |
జయ శైలేంద్రజాసూనో జయ శంభుగణావృత || 1 ||

జయ తారకదర్పఘ్న జయ విఘ్నేశ్వరానుజ |
జయ దేవేంద్ర జామాతః జయ పంకజలోచన || 2 ||

జయ శంకరసంభూత జయ పద్మాసనార్చిత |
జయ దాక్షాయణీసూనో జయ కాశవనోద్భవ || 3 ||

జయ భాగీరథీసూనో జయ పావకసంభవ |
జయ పద్మజగర్వఘ్న జయ వైకుంఠపూజిత || 4 ||

జయ భక్తేష్టవరద జయ భక్తార్తిభంజన |
జయ భక్తపరాధీన జయ భక్తప్రపూజిత || 5 ||

జయ ధర్మవతాం శ్రేష్ఠ జయ దారిద్ర్యనాశన |
జయ బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠ జయ నారదసన్నుత || 6 ||

జయ భోగీశ్వరాధీశ జయ తుంబురుసేవిత |
జయ షట్తారకారాధ్య జయ వల్లీమనోహర || 7 ||

జయ యోగసమారాధ్య జయ సుందరవిగ్రహ |
జయ సౌందర్యకూపార జయ వాసవవందిత || 8 ||

జయ షడ్భావరహిత జయ వేదవిదాం వర |
జయ షణ్ముఖదేవేశ జయ భో విజయీ భవ || 9 ||

ఇతి జయ స్కంద స్తోత్రమ్ |