ఈశాన స్తుతిః – Ishana Stuti

వ్యాస ఉవాచ |


ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ |
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || 1 ||

ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ |
తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ || 2 ||

మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ |
త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ || 3 ||

మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్ |
జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ || 4 ||

జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయినం జగతో గతిమ్ |
విశ్వాత్మానాం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ || 5 ||

విశ్వేశ్వరం విశ్వనరం కర్మణామీశ్వరం ప్రభుమ్ |
శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ || 6 ||

యోగం యోగేశ్వరం సర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్ |
సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం వరిష్ఠం పరమేష్ఠినమ్ || 7 ||

లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్ |
సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్ || 8 ||

జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదుర్విదమ్ |
దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్ || 9 ||

తస్య పారిషదా దివ్యా రూపైర్నానావిధైర్విభోః |
వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః || 10 ||

మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథాపరే |
అననైర్వికృతైః పాదైః పార్థ వేషైశ్చ వైకృతైః || 11 ||

ఈదృశైః మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః |
శివస్తాత తేజస్వీ ప్రసాదాద్యాతి తేఽగ్రతః || 12 ||

తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే లోమహర్షణే |
ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః || 13 ||

కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్ |
ఋతే దేవాన్మహేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ || 14 ||

స్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్న తస్మిన్నగ్రతః స్థితే |
హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే || 15 ||

గంధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః |
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపంతి పతంతి || 16 ||

తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవాస్తిష్ఠంతి వై దివి |
యే చాన్యే మానవా లోకే యే స్వర్గజితో నరాః || 17 ||

యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్ |
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య తే యాంతి పరమాం గతిమ్ || 18 ||

నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా |
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే || 19 ||

కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్ష వరదాయ |
యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ || 20 ||

కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ |
హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే || 21 ||

భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే |
బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే || 22 ||

ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే |
గిరిశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాససే || 23 ||

హిరణ్యబాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్ |
పర్జన్యపతయే చైవ భూతానాం పతయే నమః || 24 ||

వృక్షాణాం పతయే చైవ గవాం పతయే తథా |
వృక్షైరావృతకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ || 25 ||

శ్రువహస్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ |
బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే || 26 ||

సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయ |
సహస్రబాహవే చైవ సహస్రచరణాయ || 27 ||

శరణం గచ్ఛ కౌంతేయ వరదం భువనేశ్వరమ్ |
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షయజ్ఞనిబర్హణమ్ || 28 ||

ప్రజానాం పతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్ |
కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ || 29 ||

వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ |
వృషాంకం వృషభోదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ || 30 ||

వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్ |
మహోదరం మహాకాయం ద్వీపిచర్మనివాసినమ్ || 31 ||

లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్ |
త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్ || 32 ||

పినాకినం ఖండపర్శుం లోకానాం పతిమీశ్వరమ్ | [ఖడ్గధరం]
ప్రపద్యే దేవమీశానం శరణ్యం చీరవాససమ్ || 33 ||

నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణః సఖా |
సువాససే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే || 34 ||

ధనుర్ధరాయ దేవయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే |
ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః || 35 ||

ఉగ్రాయుధాయ దేవయ నమః సురవరాయ |
నమోఽస్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే || 36 ||

నమోఽస్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినే |
నమోఽస్తు త్రిపురఘ్నాయ భగఘ్నాయ వై నమః || 37 ||

వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః |
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః || 38 ||

గవాం పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః |
అపాం పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః || 39 ||

పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ |
హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్ణకేశాయ వై నమః || 40 ||

ఇతి శ్రీమహాభారతే ద్రోణపర్వణి త్ర్యధికద్విశతోఽధ్యాయే ఈశాన స్తుతిః సంపూర్ణం ||