శ్రీ శివ స్తుతిః (ఇంద్రాది కృతమ్) – Indra Krita Shiva Stuti

నమామి సర్వే శరణార్థినో వయం
మహేశ్వర త్ర్యంబక భూతభావన |
ఉమాపతే విశ్వపతే మరుత్పతే
జగత్పతే శంకర పాహి నస్స్వయమ్ || 1 ||

జటాకలాపాగ్ర శశాంకదీధితి
ప్రకాశితాశేషజగత్త్రయామల |
త్రిశూలపాణే పురుషోత్తమాఽచ్యుత
ప్రపాహినో దైత్యభయాదుపస్థితాత్ || 2 ||

త్వమాదిదేవః పురుషోత్తమో హరి-
ర్భవో మహేశస్త్రిపురాంతకో విభుః |
భగాక్షహా దైత్యరిపుః పురాతనో
వృషధ్వజః పాహి సురోత్తమోత్తమ || 3 ||

గిరీశజానాథ గిరిప్రియాప్రియ
ప్రభో సమస్తామరలోకపూజిత |
గణేశ భూతేశ శివాక్షయావ్యయ
ప్రపాహి నో దైత్యవరాంతకాఽచ్యుత || 4 ||

పృథ్వ్యాదితత్త్వేషు భవాన్ ప్రతిష్ఠితో
ధ్వనిస్వరూపో గగనే విశేషతః |
లినో ద్విధా తేజసి త్రిధాజలే
చతుఃక్షితౌ పంచగుణప్రధానః || 5 ||

అగ్నిస్వరూపోసి తరౌ తథోపలే
సత్త్వస్వరూపోసి తథా తిలేష్వపి |
తైలస్వరూపో భగవాన్ మహేశ్వరః
ప్రపాహి నో దైత్యగణార్దితాన్ హర || 6 ||

నాసీద్యదాకాండమిదం త్రిలోచన
ప్రభాకరేంద్రేందు వినాపి వా కుతః |
తదా భవానేవ విరుద్ధలోచన
ప్రమాదబాధాదివివర్జితః స్థితః || 7 ||

కపాలమాలిన్ శశిఖండశేఖర
శ్మశానవాసిన్ సితభస్మగుంభిత |
ఫణీంద్రసంవీతతనోంతకాంతక
ప్రపాహి నో దక్షధియా సురేశ్వర || 8 ||

భవాన్ పుమాన్ శక్తిరియం గిరేస్సుతా
సర్వాంగరూపా భగవన్-స్తదాత్వయి |
త్రిశూలరూపేణ జగద్భయంకరే
స్థితం త్రినేత్రేషు మఖాగ్నయస్త్రయః || 9 ||

జటాస్వరూపేణ సమస్తసాగరాః
కులాచలాస్సింధువహాశ్చ సర్వశః |
శరీరజం జ్ఞానమిదం త్వవస్థితం
తదేవ పశ్యంతి కుదృష్ట యో జనాః || 10 ||

నారాయణస్త్వం జగతాం సముద్భవ-
స్తథా భవానేవ చతుర్ముఖో మహాన్ |
సత్త్వాదిభేదేన తథాగ్నిభేదితో
యుగాదిభేదేన సంస్థితస్త్రిధా || 11 ||

భవంతమేతే సురనాయకాః ప్రభో
భవార్థినోఽన్యస్య వదంతి తోషయన్ |
యతస్తతోనో భవ భూతిభూషణ
ప్రప్రాహి విశ్వేశ్వర రుద్ర తే నమః || 12 ||

ఇతి శ్రీ వరాహపురాణే ఇంద్రాదికృత శివస్తుతిః సంపూర్ణం |