శ్రీ శివ స్తోత్రం (హిమాలయ కృతం) – Himalaya Krita Shiva Stotram

హిమాలయ ఉవాచ |


త్వం బ్రహ్మా సృష్టికర్తా త్వం విష్ణుః పరిపాలకః |
త్వం శివః శివదోఽనంతః సర్వసంహారకారకః || 1 ||

త్వమీశ్వరో గుణాతీతో జ్యోతీరూపః సనాతనః |
ప్రకృతః ప్రకృతీశశ్చ ప్రాకృతః ప్రకృతేః పరః || 2 ||

నానారూపవిధాతా త్వం భక్తానాం ధ్యానహేతవే |
యేషు రూపేషు యత్ప్రీతిస్తత్తద్రూపం బిభర్షి || 3 ||

సూర్యస్త్వం సృష్టిజనక ఆధారః సర్వతేజసామ్ |
సోమస్త్వం సస్యపాతా సతతం శీతరశ్మినా || 4 ||

వాయుస్త్వం వరుణస్త్వం త్వమగ్నిః సర్వదాహకః |
ఇంద్రస్త్వం దేవరాజశ్చ కాలే మృత్యుర్యమస్తథా || 5 ||

మృత్యుంజయో మృత్యుమృత్యుః కాలకాలో యమాంతకః |
వేదస్త్వం వేదకర్తా వేదవేదాంగపారగః || 6 ||

విదుషాం జనకస్త్వం విద్వాంశ్చ విదుషాం గురుః |
మంత్రస్త్వం హి జపస్త్వం హి తపస్త్వం తత్ఫలప్రదః || 7 ||

వాక్త్వం వాగధిదేవస్త్వం తత్కర్తా తద్గురుః స్వయమ్ |
అహో సరస్వతీబీజం కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః || 8 ||

ఇత్యేవముక్త్వా శైలేంద్రస్తస్థౌ ధృత్వా పదాంబుజమ్ |
తదోవాచ తమాబోధ్య చావరుహ్య వృషాచ్ఛివః || 9 ||

స్తోత్రమేతన్మహాపుణ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో భయేభ్యశ్చ భవార్ణవే || 10 ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం మాసమేకం పఠేద్యది |
భార్యాహీనో లభేద్భార్యాం సుశీలాం సుమనోహరామ్ || 11 ||

చిరకాలగతం వస్తు లభతే సహసా ధ్రువమ్ |
రాజ్యభ్రష్టో లభేద్రాజ్యం శంకరస్య ప్రసాదతః || 12 ||

కారాగారే శ్మశానే శత్రుగ్రస్తేఽతిసంకటే |
గభీరేఽతిజలాకీర్ణే భగ్నపోతే విషాదనే || 13 ||

రణమధ్యే మహాభీతే హింస్రజంతుసమన్వితే |
సర్వతో ముచ్యతే స్తుత్వా శంకరస్య ప్రసాదతః || 14 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే శ్రీకృష్ణజన్మఖండే అష్టత్రింశోఽధ్యాయే హిమాలయకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |