గుహ పంచరత్నం – Guha Pancharatnam

ఓంకారనగరస్థం తం నిగమాంతవనేశ్వరమ్ |
నిత్యమేకం శివం శాంతం వందే గుహముమాసుతమ్ || 1 ||

వాచామగోచరం స్కందం చిదుద్యానవిహారిణమ్ |
గురుమూర్తిం మహేశానం వందే గుహముమాసుతమ్ || 2 ||

సచ్చిదనందరూపేశం సంసారధ్వాంతదీపకమ్ |
సుబ్రహ్మణ్యమనాద్యంతం వందే గుహముమాసుతమ్ || 3 ||

స్వామినాథం దయాసింధుం భవాబ్ధేః తారకం ప్రభుమ్ |
నిష్కళంకం గుణాతీతం వందే గుహముమాసుతమ్ || 4 ||

నిరాకారం నిరాధారం నిర్వికారం నిరామయమ్ |
నిర్ద్వంద్వం నిరాలంబం వందే గుహముమాసుతమ్ || 5 ||

ఇతి గుహపంచరత్నమ్ ||