ద్వాత్రింశద్గణపతి ధ్యాన శ్లోకాః – Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah

శ్రీ బాల గణపతిః

కరస్థ కదలీచూతపనసేక్షుకమోదకమ్ |
బాలసూర్యనిభం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ || 1 ||

శ్రీ తరుణ గణపతిః


పాశాంకుశాపూపకపిత్థజంబూ-
-
స్వదంతశాలీక్షుమపి స్వహస్తైః |
ధత్తే సదా యస్తరుణారుణాభః
పాయాత్ యుష్మాంస్తరుణో గణేశః || 2 ||

శ్రీ భక్త గణపతిః


నారికేళామ్రకదలీగుడపాయసధారిణమ్ |
శరచ్చంద్రాభవపుషం భజే భక్తగణాధిపమ్ || 3 ||

శ్రీ వీర గణపతిః


వేతాలశక్తిశరకార్ముకచక్రఖడ్గ-
-
ఖట్వాంగముద్గరగదాంకుశనాగపాశాన్ |
శూలం కుంతపరశుం ధ్వజముద్వహంతం
వీరం గణేశమరుణం సతతం స్మరామి || 4 ||

శ్రీ శక్తి గణపతిః


ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం
పరస్పరాశ్లిష్టకటిప్రదేశమ్ |
సంధ్యారుణం పాశసృణీ వహంతం
భయాపహం శక్తిగణేశమీడే || 5 ||

శ్రీ ద్విజ గణపతిః


యం పుస్తకాక్ష గుణదండకమండలు శ్రీ-
-
విద్యోతమానకరభూషణమిందువర్ణమ్ |
స్తంబేరమాననచతుష్టయశోభమానం
త్వాం యః స్మరేత్ ద్విజగణాధిపతే ధన్యః || 6 ||

శ్రీ సిద్ధ గణపతిః


పక్వచూతఫలపుష్పమంజరీ-
-
రిక్షుదండతిలమోదకైః సహ |
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీసమృద్ధియుత హేమపింగళ || 7 ||

శ్రీ ఉచ్ఛిష్ట గణపతిః


నీలాబ్జదాడిమీవీణాశాలీగుంజాక్షసూత్రకమ్ |
దధదుచ్ఛిష్టనామాయం గణేశః పాతు మేచకః || 8 ||

శ్రీ విఘ్న గణపతిః


శంఖేక్షుచాపకుసుమేషుకుఠారపాశ-
-
చక్రస్వదంతసృణిమంజరికాశరాద్యైః |
పాణిశ్రితైః పరిసమీహితభూషణశ్రీ-
-
విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయగౌరః || 9 ||

శ్రీ క్షిప్ర గణపతిః


దంతకల్పలతాపాశరత్నకుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్ |
బంధూకకమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్రగణాధిపమ్ || 10 ||

శ్రీ హేరంబ గణపతిః


అభయవరదహస్తః పాశదంతాక్షమాలా-
-
సృణిపరశు దధానో ముద్గరం మోదకం |
ఫలమధిగతసింహః పంచమాతంగవక్త్రో
గణపతిరతిగౌరః పాతు హేరంబనామా || 11 ||

శ్రీ లక్ష్మీ గణపతిః


బిభ్రాణః శుకబీజపూరకమిలన్మాణిక్యకుంభాకుశాన్
పాశం కల్పలతాం ఖడ్గవిలసజ్జ్యోతిః సుధానిర్ఝరః |
శ్యామేనాత్తసరోరుహేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే
గౌరాంగో వరదానహస్తసహితో లక్ష్మీగణేశోఽవతాత్ || 12 ||

శ్రీ మహా గణపతిః


హస్తీంద్రాననమిందుచూడమరుణచ్ఛాయం త్రినేత్రం రసాద్
ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సపద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్ |
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకలసచ్చక్రాబ్జపాశోత్పల-
-
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశాన్ హస్తైర్వహంతం భజే || 13 ||

శ్రీ విజయ గణపతిః


పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నః సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః || 14 ||

శ్రీ నృత్త గణపతిః


పాశాంకుశాపూపకుఠారదంత-
-
చంచత్కరాక్లుప్తవరాంగులీకమ్ |
పీతప్రభం కల్పతరోరధస్థం
భజామి నృత్తోపపదం గణేశమ్ || 15 ||

శ్రీ ఊర్ధ్వ గణపతిః


కల్హారశాలికమలేక్షుకచాపబాణ-
-
దంతప్రరోహకగదీ కనకోజ్జ్వలాంగః |
ఆలింగనోద్యతకరో హరితాంగయష్ట్యా
దేవ్యా కరోతు శుభమూర్ధ్వగణాధిపో మే || 16 ||

శ్రీ ఏకాక్షర గణపతిః


రక్తో రక్తాంగరాగాంకుశకుసుమయుతస్తుందిలశ్చంద్రమౌళిః
నేత్రైర్యుక్తస్త్రిభిర్వామనకరచరణో బీజపూరం దధానః |
హస్తాగ్రాక్లుప్త పాశాంకుశరదవరదో నాగవక్త్రోఽహిభూషో
దేవః పద్మాసనస్థో భవతు సుఖకరో భూతయే విఘ్నరాజః || 17 ||

శ్రీ వర గణపతిః


సిందూరాభమిభాననం త్రినయనం హస్తే పాశాంకుశౌ
బిభ్రాణం మధుమత్కపాలమనిశం సాధ్విందుమౌళిం భజే |
పుష్ట్యాశ్లిష్టతనుం ధ్వజాగ్రకరయా పద్మోల్లసద్ధస్తయా
తద్ యోన్యాహిత పాణిమాత్తవసుమత్ పాత్రోల్లసత్ పుష్కరమ్ || 18 ||

శ్రీ త్ర్యక్షర గణపతిః


గజేంద్రవదనం సాక్షాచ్చలత్ కర్ణసుచామరం
హేమవర్ణం చతుర్బాహుం పాశాంకుశధరం వరమ్ |
స్వదంతం దక్షిణే హస్తే సవ్యే త్వామ్రపలం తథా
పుష్కరైర్మోదకం చైవ ధారయంతమనుస్మరేత్ || 19 ||

శ్రీ క్షిప్రప్రసాద గణపతిః


ధృతపాశాంకుశకల్పలతా స్వరదశ్చ బీజపూరయుతః
శశిశకలకలితమౌళిస్త్రిలోచనోఽరుణశ్చ గజవదనః |
భాసురభూషణదీప్తో బృహదుదరః పద్మవిష్టరోల్లసితః
విఘ్నపయోధరపవనః కరధృతకమలః సదాస్తు మే భూత్యై || 20 ||

శ్రీ హరిద్రా గణపతిః


హరిద్రాభం చతుర్బాహుం కరీంద్రవదనం ప్రభుమ్ |
పాశాంకుశధరం దేవం మోదకం దంతమేవ |
భక్తాభయప్రదాతారం వందే విఘ్నవినాశనమ్ || 21 ||

శ్రీ ఏకదంత గణపతిః


లంబోదరం శ్యామతనుం గణేశం
కుఠారమక్షస్రజమూర్ధ్వగాత్రమ్ |
సలడ్డుకం దంతమధః కరాభ్యాం
వామేతరాభ్యాం దధానమీడే || 22 ||

శ్రీ సృష్టి గణపతిః


పాశాంకుశస్వదంతామ్రఫలవానాఖువాహనః |
విఘ్నం నిహంతు నః శోణః సృష్టిదక్షో వినాయకః || 23 ||

శ్రీ ఉద్దండ గణపతిః


కల్హారాంబుజబీజపూరకగదాదంతేక్షుచాపం సుమం
బిభ్రాణో మణికుంభశాలికలశౌ పాశం సృణిం చాబ్జకమ్ |
గౌరాంగ్యా రుచిరారవిందకరయా దేవ్యా సమాలింగతః
శోణాంగః శుభమాతనోతు భజతాముద్దండవిఘ్నేశ్వరః || 24 ||

శ్రీ ఋణమోచక గణపతిః


పాశాంకుశౌ దంతజంబు దధానః స్ఫాటికప్రభః |
రక్తాంశుకో గణపతిర్ముదే స్యాదృణమోచకః || 25 ||

శ్రీ ఢుంఢి గణపతిః


అక్షమాలాం కుఠారం రత్నపాత్రం స్వదంతకమ్ |
ధత్తే కరైర్విఘ్నరాజో ఢుంఢినామా ముదేఽస్తు నః || 26 ||

శ్రీ ద్విముఖ గణపతిః


స్వదంతపాశాంకుశరత్నపాత్రం
కరైర్దధానో హరినీలగాత్రః |
రక్తాంశుకో రత్నకిరీటమాలీ
భూత్యై సదా మే ద్విముఖో గణేశః || 27 ||

శ్రీ త్రిముఖ గణపతిః


శ్రీమత్ తీక్ష్ణశిఖాంకుశాక్షవరదాన్ దక్షే దధానః కరైః
పాశం చామృతపూర్ణకుంభమభయం వామే దధానో ముదా |
పీఠే స్వర్ణమయారవింద విలసత్ సత్ కర్ణికాభాసురే
స్వాసీనస్త్రిముఖః పలాశరుచిరో నాగాననః పాతు నః || 28 ||

శ్రీ సింహ గణపతిః


వీణాం కల్పలతామరిం వరదం దక్షే విదత్తే కరై-
-
ర్వామే తామరసం రత్నకలశం సన్మంజరీం చాభయమ్ |
శుండాదండలసన్మృగేంద్రవదనః శంఖేందుగౌరః శుభో
దీవ్యద్రత్ననిభాంశుకో గణపతిః పాయాదపాయత్ నః || 29 ||

శ్రీ యోగ గణపతిః


యోగారూఢో యోగపట్టాభిరామో
బాలార్కాభశ్చేంద్రనీలాంశుకాఢ్యః |
పాశేక్ష్వక్షాన్ యోగదండం దధానో
పాయాన్నిత్యం యోగవిఘ్నేశ్వరో నః || ౩౦ ||

శ్రీ దుర్గా గణపతిః


తప్తకాంచనసంకాశశ్చాష్టహస్తో మహత్తనుః
దీప్తాంకుశం శరం చాక్షం దంతు దక్షే వహన్ కరైః |
వామే పాశం కార్ముకం లతాం జంబు దధత్ కరైః
రక్తాంశుకః సదా భూయాద్ దుర్గాగణపతిర్ముదే || 31 ||

శ్రీ సంకష్టహర గణపతిః


బాలార్కారుణకాంతిర్వామే బాలాం వహన్నంకే
లసదిందీవరహస్తాం గౌరాంగీం రత్నశోభాఢ్యామ్ |
దక్షేఽంకుశవరదానం వామే పాశం పాయసం పాత్రం
నీలాంశుకలసమానః పీఠే పద్మారుణే తిష్ఠన్ || 32 ||
సంకటహరణః పాయాత్ సంకటపూగాద్గజాననో నిత్యమ్ |

——

శ్రీ వల్లభ గణపతి


బీజాపూర గదేక్షుకార్ముకభుజాచక్రాబ్జ పాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణ రత్నకలశ ప్రోద్యత్ కరాంభోరుహః |
ధ్యేయో వల్లభయా పద్మకరయాశ్లిష్టో జ్వలద్ భూషయా
విశ్వోత్పత్తివినాశసంస్థితికరో విఘ్నో విశిష్టార్థదః ||

శ్రీ సిద్ధిదేవీ


పీతవర్ణాం ద్వినేత్రాం తామేకవక్త్రాంబుజద్వయాం
నవరత్నకిరీటాం పీతాంబరసుధారిణీమ్ |
వామహస్తే మహాపద్మం దక్షే లంబకరాన్వితాం
జాజీచంపకమాలాం త్రిభంగీం లలితాంగికామ్ ||
గణేశదక్షిణే భాగే గురుః సిద్ధిం తు భావయేత్ ||

శ్రీ బుద్ధిదేవీ


ద్విహస్తాం ద్వినేత్రాం తామేకవక్త్రాం త్రిభంగికాం
ముక్తామణికిరీటాం దక్షే హస్తే మహోత్పలమ్ |
వామే ప్రలంబహస్తాం దివ్యాంబరసుధారిణీం
శ్యామవర్ణనిభాం భాస్వత్ సర్వాభరణభూషితామ్ ||
పారిజాతోత్పలామాల్యాం గణేశో వామపార్శ్వకే
ధ్యాత్వా బుద్ధిం సురూపాం సమర్చయేద్దేశికోత్తమః ||