ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని – Dvadasa Jyothirlingani

సౌరాష్ట్రే సోమనాథం శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలమోంకారమమలేశ్వరమ్ || 1 ||

పరల్యాం వైద్యనాథం డాకిన్యాం భీమశంకరమ్ |
సేతుబంధే తు రామేశం నాగేశం దారుకావనే || 2 ||

వారాణస్యాం తు విశ్వేశం త్ర్యంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయే తు కేదారం ఘుష్మేశం శివాలయే || 3 ||

ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్తజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి || 4 ||

ఏతేషాం దర్శనాదేవ పాతకం నైవ తిష్ఠతి |
కర్మక్షయో భవేత్తస్య యస్య తుష్టో మహేశ్వరాః || 5 ||

ఇతి ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని |