దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑ మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేద॑: |
న॑: పర్‍షతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ నా॒వేవ॒ సిన్ధు॑o దురి॒తాత్య॒గ్నిః || 1 ||

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o ప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టామ్ |
దు॒ర్గాం దే॒వీగ్ం ర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే సు॒తర॑సి తరసే॒ మ॑: || 2 ||

గ్నే॒ త్వ॑o పా॑రయా॒ వ్యో॑ అ॒స్మాన్ స్వ॒స్తిభి॒రతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా” |
పూశ్చ॑ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా న॑ ఉ॒ర్వీ వా॑ తో॒కాయ॒ న॑యాయ॒ శంయోః || 3 ||

విశ్వా॑ని నో దు॒ర్గహా॑ జాతవేద॒: సిన్ధు॒o నా॒వా దురి॒తాతి॑పర్షి |
గ్నే॑ త్రి॒వన్మన॑సా గృణా॒నోఽస్మాక॑o బోధ్యవి॒తా త॒నూనామ్ || 4 ||

పృ॒త॒నా॒జిత॒గ్ం హ॑మానము॒గ్రమ॒గ్నిగ్ం హు॑వేమ ర॒మాథ్స॒ధస్థాత్ |
న॑: ర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॒ క్షామ॑ద్దేవో॒ తి॑ దురి॒తాత్య॒గ్నిః || 5 ||

ప్ర॒త్నోషి॑ క॒మీడ్యో॑ ధ్వ॒రేషు॑ సనాచ్చ॒ హోతా॒ వ్య॑శ్చ॒ త్సి॑ |
స్వాం చాఽగ్నే త॒నువ॑o పి॒ప్రయ॑స్వా॒స్మభ్య॑o చ॒ సౌభ॑గ॒మాయ॑జస్వ || 6 ||

గోభి॒ర్జుష్ట॑మ॒యుజో॒ నిషి॑క్త॒o తవేన్ద్ర విష్ణో॒రను॒సంచ॑రేమ |
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠమభి స॒oసా॑నో॒ వైష్ణ॑వీం లో॒క ఇ॒హ మా॑దయన్తామ్ || 7 ||

ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి | న్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయాత్ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||