శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (దేవదారువనస్థ ముని కృతం) – Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti

ఋషయ ఊచుః |


నమో దిగ్వాససే నిత్యం కృతాంతాయ త్రిశూలినే |
వికటాయ కరాలాయ కరాలవదనాయ || 1 ||

అరూపాయ సురూపాయ విశ్వరూపాయ తే నమః |
కటంకటాయ రుద్రాయ స్వాహాకారాయ వై నమః || 2 ||

సర్వప్రణతదేహాయ స్వయం ప్రణతాత్మనే |
నిత్యం నీలశిఖండాయ శ్రీకంఠాయ నమో నమః || 3 ||

నీలకంఠాయ దేవాయ చితాభస్మాంగధారిణే |
త్వం బ్రహ్మా సర్వదేవానాం రుద్రాణాం నీలలోహితః || 4 ||

ఆత్మా సర్వభూతానాం సాంఖ్యైః పురుష ఉచ్యతే |
పర్వతానాం మహామేరుర్నక్షత్రాణాం చంద్రమాః || 5 ||

ఋషీణాం వసిష్ఠస్త్వం దేవానాం వాసవస్తథా |
ఓంకారః సర్వవేదానాం శ్రేష్ఠం సామ సామసు || 6 ||

ఆరణ్యానాం పశూనాం సింహస్త్వం పరమేశ్వరః |
గ్రామ్యాణామృషభశ్చాసి భగవాన్ లోకపూజితః || 7 ||

సర్వథా వర్తమానోఽపి యో యో భావో భవిష్యతి |
త్వామేవ తత్ర పశ్యామో బ్రహ్మణా కథితం యథా || 8 ||

కామః క్రోధశ్చ లోభశ్చ విషాదో మద ఏవ |
ఏతదిచ్ఛామహే బోద్ధుం ప్రసీద పరమేశ్వర || 9 ||

మహాసంహరణే ప్రాప్తే త్వయా దేవ కృతాత్మనా |
కరం లలాటే సంవిధ్య వహ్నిరుత్పాదితస్త్వయా || 10 ||

తేనాగ్నినా తదా లోకా అర్చిర్భిః సర్వతో వృతాః |
తస్మాదగ్నిసమా హ్యేతే బహవో వికృతాగ్నయః || 11 ||

కామః క్రోధశ్చ లోభశ్చ మోహో దంభ ఉపద్రవః |
యాని చాన్యాని భూతాని స్థావరాణి చరాణి || 12 ||

దహ్యం తే ప్రాణినస్తే తు త్వత్సముత్థేన వహ్నినా |
అస్మాకం దహ్యమానానాం త్రాతా భవ సురేశ్వర || 13 ||

త్వం లోకహితార్థాయ భూతాని పరిషించసి |
మహేశ్వర మహాభాగ ప్రభో శుభనిరీక్షక || 14 ||

ఆజ్ఞాపయ వయం నాథ కర్తారో వచనం తవ |
భూతకోటిసహస్రేషు రూపకోటిశతేషు || 15 ||

అంతం గంతుం శక్తాః స్మ దేవదేవ నమోఽస్తు తే || 16 ||

ఇతి శ్రీలింగమహాపురాణే పూర్వభాగే ద్వాత్రింశోఽధ్యాయే దేవదారువనస్థ మునికృత పరమేశ్వర స్తుతిః సంపూర్ణం |